Семинари за изграждане мрежа от заинтересовани страни

В рамките на проект "Life skills and sport”, финансиран по програма Еразъм + Спорт, Фондация ЕЦИОНК проведе два публични семинара, с участието на спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни.

Първият, на тема "Развитие на социалната интелигентност чрез спорт" бе с фокус социалната и когнитивната компетентност, и развитието им чрез спорт.

Вторият разгледа „Развитие на емоционална интелигентност чрез спорт“. Бяха обсъдени емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол на емоционалния трансфер и положителна перспектива.

В резултат бе изградена местна мрежа от заинтересовани страни, която има за цел да засили партньорствата, да информира широката общественост за развитието на умения чрез спорт и насърчаване на участието на бенефициентите в спортни дейности.

 

Част от приоритетите на мрежата е поддържане на координация между спортни клубове, НПО, училища и други заинтересовани страни, създаване на условия за ефективни дългосрочни партньорства, повишаване на мотивация на децата и младежите, споделяне на добри практики.