Активна класна стая. Внедряване на иновативни форми на работа.

Обучението разглежда иновативните техники за мотивация и изграждане на звена от последователи. Методи за пречупване на негативни нагласи чрез интегриране на проблемни звена и контрол над рискова критична маса.Техники за справяне с проблемни звена. Техники за получаване на подкрепа от родителите. Интерактивното обучение като инструментариум на модерния учител. Изграждане на модулни тренингови програми и техники за управление на диманика в групата. Фасилитация - управление на малки групи. Контрол над дисциплината. Изграждане на екип сред класа и изграждане на среда на доверие, взаимопомощ и сътрудничество. Надграждане на умения чрез инициативи, каузи и екипни проекти.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.