Ефективно работно място. Работа в екип на педагогически персонал. Стрес мениджмънт.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Техники за изграждане на ефективни екипи;
 • Техники за пречупване на нагласи и създаване на ефективно работно място изградено в среда на доверие, взаимопомощ и сътрудничество;
 • Хигиена на взаимоотношенията;
 • Управление и контрол на стресови ситуации в работна среда;
 • Методи за пречупване на негативни нагласи;
 • Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Модели за мирно решаване на конфликти, роли, етапи, достигане на решения;
 • Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социална и емоционална интелигентност;
 • Ефективни техники за комуникация;
 • Влияния върху периферни звена и местна общност;
 • Създаване на канали за обратна връзка в системата.

 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.

 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест