Ефективно работно място. Управление на конфликти.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
Програмата разглежда:

  • Основни характеристики и техники за изграждане на ефективно работно място;
  • Конфликт-същност, особености и предпоставки за поява;
  • Поведенчески модели, характеристики;
  • Методи за предотвратяване на конфликт;
  • Методи за пречупване на негативни нагласи, контрол над рискова критична маса, техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
  • Модели за мирно решаване на конфликти, роли, етапи, достигане на решения;
  • Техники за управление на конфликти с родители, учители и ученици. Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социалната и емоционална интелигентност;
  • Ефективни техники за комуникация с колеги, родители, ученици и местна общност .

 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като, за целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Продължителност на обучението:
16 часа
 Брой квалификационни кредити:
1
 Начин на завършване на обучението:
 Тест