Иновативни инструменти за оценка постиженията на деца и ученици

Обучението разглежда инструментариума на съвременния учител за оценка на постижения чрез тестове, проекти, събития и наблюдения, като в детайли се раглеждат техниките за избор на инструментариум. Ученическото портфолио - що е то и как да го използваме като инструмент за оценка на постигнати резултати. Избор на елементи включени в ученическото портфолио и методи за почишаване на нивата на удовлетвореност в ученика при качествено оценяване водещо до надграждане на умения и постижения.

Основните елементи като необходимо и достатъчно условие за реална оценка ( справедливост, ниво компетентност, гъвкавост, адаптивност и др.), които да подпомогнат мотивацията на ученика и да изградят у него желание за себеутвърждаване, реализация и мотивация.

Подготовката на подходяща оценична среда като първа стъпка, избор на цели и елементи,  управление на нагласи и определяне ниво на удовлетвореност.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.