Изграждане и управление на динамична среда. Модели на позитивно възпитание. Мотивация

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:

  • Техники за оценка и анализ на среда;
  • Видове динамика и подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;
  • Оценка на рискови фактори;
  • Изграждане иновативните методи и техники за мотивация, техники за изграждане на  социална и емоционална интелигентност;
  • Идентификация на личностен потенциал;
  • Методи за въздействие в и извън училищната система;
  • Техники за мотивация на екипи, справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда, техниките за изграждане на умения спомагащи за социално, емоционално и кариерно израстване на екипи.
  • Инструменти за оценка на напредъка.
  • Техники за създаване на устойчива позитивна среда.

 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.

 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест