Мениджмънт на класната стая.Техники за управление на малка група, клас, екип. Фасилитация.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
Пограмата разглежда:
 

 • Техники за управление на малка група, клас, екип в зависимост от среда;
 • Фасилитация;
 • Управление и контрол на разнородни групи;
 • Методи за пречупване на негативни нагласи, бариерни звена и контрол над рискова критична маса;
 • Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Иновативни техники за мотивация и изграждане на последователи;
 • Техники за внедряване на неформални инструменти като база за изграждане на екипи;
 • Изграждане на организационната култура;
 • Мениджмънт на време и отговорности, съобразени с физическите и психически възможности на учениците.;
 • Изграждане на правила за вътрешен ред;
 • Водене на документация в съответствие със системите за управление на качество;
 • Създаване на канали за обратна връзка;

 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като, за целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.

 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест