Мултикултурен диалог. Изграждане на мултикултурна среда, толерантност и уважение.

Обучението разглежда модели на взаимодействие сред различни по етност и принадлежност звена, изграждане на комуникационни канали и положителни нагласи сред учениците, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни взаимоотношения. Теники за въздействие на изолирани звена, приобщаване на изолирани звена и изграждане на съпричастност, уважение и усещане за принадлежност към класа.

Развиват се теми като ефективно управление на емоциите, техники за мирно решаване на конфликти , развитие на саморефлексия и разбиране на "другия", методите за идентификация на рискови звена, както и техники изграждане на мултикултурни групи. Игрови технологии за пречупване на нагласи и идентификация на лидерите на мнение. Методи за работа с лидери на мнение и създаване на екипи.  

Изграждане на ефективно сътрудничество и комуникация между учители, родители, местна общност. Изграждане на нормална работна среда сред хора от различни групи и уязвими звена.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.