Обучения

Разработване и управление на проекти

Обучението разглежда техниките за написване на проект, ролята на ръководителят на проекти, стандарти и модели за управление на проект, стандарта PMBOK, управлението на проекти и прилагането на инструменти и техники върху проектните дейности, как да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта. В детайли се разглеждат сферите на контрол върху проекта а именно::

1. Управление на интегритета в проекта

2. Управление на обхвата в проекта

3. Управление на времето в проекта

4. Управление на цената в проекта

Изграждане на стратегия за развитие на учебно заведение.

Обучението разглежда стратегията като основен приоритетен документ за развитие на училището. Управление на риска. Управление на промяната. Управление на кризи.

Детайлно се обръща внимание на видове стратегии, функционалните правила и политики, управлението на риска, управлението на промяната и управлението на кризи, като елементи на стратегията. Документална обезпеченост на стратегията и техники за реация при възникване на изменения от зададени параметри.

Изграждане на стратегия за управление на риска. Техники за конструктивна трансформация на риска.

Модулно обучение разделено на 3 под групи:

 Основи на управление на риска :

Обучението разглежда основни понятия, изработка на процедури за пълномощия и ангажименти, процеси за управление на риска, видове управление на риск, как да прилагаме на практика управлението на риска , процедури и изготвяне на документи, принципи, политики, план, идентификация на рисковете, карта на рисковетеи др.

 Одити:

Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка на качеството.

Модулно обучение в две подкатегории:

Играждане на положителна среда в учебното заведение

В детайли се разглеждат техниките за изграждане на стабилни и работещи комуникационни канали и развитие на устойчива положителна среда, изпозвайки социална и емоционална интелигентност,методите и подходите за работа с рискови звена, техниките за изграждане на ефективна културна среда и управление, изграждане на положителни организационни отношения в учебното заведение, изграждане на положителни нагласи сред родители, ученици и местна общност.

Неформалното образование като инструмент за надграждане на знания и умения.

Обучението разглежда техники за прилагане на неформалното образование, характеристики, методи на преподаване, оценка на качеството на неформалното образование, документална обезпеченост, процедури и техники за оценка на постигнатите резултати.

Стандарти по качество в неформалното образование ISO 29990 

Изграждане на ефективно работно място и създаване на положителна среда.

Обучението разглежда техники за въздействия върху екипи и изграждане на положителна среда чрез социална и емоционална интелигентност, изграждане на канали за въздействия и видове позитивни емоционални провокатори. В детайли се обръща внимание на иновативните методи за създаване на ефективни звена, техники за управление и контрол на екипи и проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в системата.

Ефективна работа в екип. Методи за развитие на педагогически колективи.

Обучението разглежда иновативните методи за създаване на ефективни звена, техники за управление и контрол на екипи и проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в системата.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.  

Превенция за проявите на тормоз и насилие. Разпознаване и превенция на гнева и агресията.

Обучението разглежда идентифиация на насилието чрез техники за разпознаване, законова уредба, методи за оценка на риска в семейна и училищна среда, избор на скала за оценка на риска, агресията като индикатор . Методи за овладяване на конфликтни ситуации.

Основи на насилието. Идентификация на предпоставки за създаване на тормоз и насилие.

Оценка на риска и индикационни рамки. Управление на емоционалните състояния. Развиване на разузнавателни компетенции и изграждане на идентификатори и превенциални модели за овладяване на рискови групи. 

Социална и емоционална интелигентност - инструменти на съвременния образователен мениджмънт.

Обучението разглежда основните елементи на социалната и емоционалната интелигентност, както и техниките за мотивация и влияние над дадена среда,  методи за въздействие в и извън училищната система. Видове положителни и негативни провокатори и методи за въздействие върху система. Качествена оценка на учебна среда, методи за промяна на убеждения , създаващи бариерни нагласи в ученици, учители и родители.

Създаване на имидж на учебното заведение.

Обучението разглежда техниките за изграждане на имиджова стратегия ориентирана към медии, родители, ученици и местни общности.

В детайли се разглеждат модели на взаимодействие, изграждане на комуникациона политика, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни емоционални имиджови провокатори. Основни техники за създаване на последователи и поддържане на положителни нагласи в учители, ученици, родители и мастна общност.

Мултикултурен диалог. Изграждане на мултикултурна среда, толерантност и уважение.

Обучението разглежда модели на взаимодействие сред различни по етност и принадлежност звена, изграждане на комуникационни канали и положителни нагласи сред учениците, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни взаимоотношения. Теники за въздействие на изолирани звена, приобщаване на изолирани звена и изграждане на съпричастност, уважение и усещане за принадлежност към класа.

Преодоляване на конфликти в работна среда.

Обучението разглежда какво е конфликт, кои са предпоставките за поява на конфликтни ситуации и подробно разглежда поведението при конфликти, характеристики и предпоставки за конфликт , методите за предотвратяване.

Разглеждат се модели за мирно решаване на конфликти, етапите при провеждане на преговори основани на общи интереси, решаването на трудни ситуации в преговорния процес, техники за преодоляването им и ролята на директора, учителя и родителя като страна в конфликта.

Създаване на канали за обратна връзка за проучване на нанагласи, интереси и потребности.

Обучението разглежда техниките за избор на канали за получаване на обратни връзки, избор на индикатори и методи за обобщение на данни, вероятност за грешки и нива на риск при вероятни изменения, Техники за оценка на подходящи инструменти за проучване на нагласи и влияние.

Видове обратни връзки и неточности при подготовка на каналите за обратна връзка.  Изисквания и методи за изготвяне на коректни обратни връзки и ефективно използване на обратните връзки.

Хигиена и опазване на околната средата и методи за възпитание на децата.

Практическо обучение.

Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за класни ръководители и ръководители проекти.

Иновативни техники и изграждане на гъвкави стратегии за усъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Обучението разглежда реорганизацията като инструмент за осъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Методи за изграждане на знания и умения от нов тип, на принципа надграждане, чрез модулни програми. Гъвкави модулни програми. Моделиране на надграждащи учебни програми и внедряване на нови технологии в учебния процес. Изграждане на положителна среда и изграждане на стратегия за ефективна работа в учебното заведение. Синхрон между учители, родители и местна общност.

Използване на интернет като начин на комуникация с работни групи, родители и общности.

Обучението разглежда начините за използване на интернет платформи, създаване на работни групи, работа в социални мрежи и игрови технилогии, като методи за учене. 

Иновации в техниките за мотивация на деца и ученици

Обучението разглежда мовите подходи за мотивация, избор на мотивационна техника в зависимост от характера на групата, начините за достигане на ангажираност, методи за пречупване на маса и създаване на устойчиви звена за изграждане на трайни конуникационни канали и генериране на положителни резултати. Техники за изграждане на емоционални връзки (транферни канали). Методи за създаване на положителна перспектива.

Нови подходи за оценка на качеството на съвременния учител и среда за работа.

Обучението разглежда видове организационно моделиране, оценка на качеството на училищната система, одити, техники за работа с родители, учители и периферни звена. Установяване на оптимална работна среда, чрез гъвкави работни  звена.

Определене на индикатори за оценка, ниво на удовлетвореност, нива на успеваемост и гъвкавост при работа в различни типове групи. Индикатори за успешност при ризкови звена и уязвими групи. Методи за оценка.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Управление на щастието.

Иновативна техника за развитие на уменията на учениците, тяхното себеутвърждаване и повишаване на социалната им значимост.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.

Екипен и персонален мениджмънт на учителя.

Обучението разглежда основите на организационната култура, разпределяне на отговорности по звена, мениджмънт на класната стая и управление на малки групи. Мениджмънт на време и отговорности, съобразени с физическите и психически възможности на учителя. Развитие и управление на проектни дейност. Комуникация с проблемни звена и адаптация към динамични системи. Управление на качеството в съвременното училище

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Стрес мениджмънт. Съвременни техники за овладяване и контрол на професионалния стрес.

Обучението разглежда техники отнасящи се до :

  • Как да преобразуваме гнева в полезна енергия?
  • Методи за овладяване на конфликтни ситуации.
  • Стрес и дистрес.
  • Влияние на стреса в работния процес и идентификация на предпоставки за създаване на стресови ситуации.
  • Управление на емоционалните състояния.
  • Изграждане на емоционална интелигентност.  

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Изграждане на презентационни умения в съвременния учител.

Обучението разглежда техники за придобиване на умения за публично представяне, използвайки съвременните подходи за презентация и комуникация. Иновативни техники  в областта на презентирането - начин на употреба на инструменти за презентиране на хора, дейности и събития. Избор на канали за комуникация и иновативни конукикационни техники.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Иновативни инструменти за оценка постиженията на деца и ученици

Обучението разглежда инструментариума на съвременния учител за оценка на постижения чрез тестове, проекти, събития и наблюдения, като в детайли се раглеждат техниките за избор на инструментариум. Ученическото портфолио - що е то и как да го използваме като инструмент за оценка на постигнати резултати. Избор на елементи включени в ученическото портфолио и методи за почишаване на нивата на удовлетвореност в ученика при качествено оценяване водещо до надграждане на умения и постижения.

Иновативни техники за развитие на знания и умения в нашите ученици.

Обучението разглежда техниките за предизвикване на интерес към учебния материал, основите и влиянието на социалната и емоционална интелигентност, като фактор за развитие на умения и техниките изграждане на помощни учебни звена, като начин за развитие на учениците.

В детайли се развиват и методите за развитие на умения, както и последователността на внедряване на методологии съобразени с вида и обхвата на умението.

Подходи за работа с деца с асоциално поведение, високи нива на агресия и противообществени прояви.

Обучението разглежда идентификация на деца и младежи живеещи в рискова среда, причините за проявления на асоциално поведение, градация на риска.

Разглеждат се теники за пречупване на нагласи, методи за работа с родители, законови рамки и звена подпомагащи работата с рискови групи. Техники за интегриране на рискови звена и избор на техника за надграждане на умения, които да пречупят нагласите и да развият в тях желание за себеразвитие, себеусъвършеснстване и себеутвърждаване.

Контрол над насилието. Реакции. Превенция. Законова рамка.

Обучението разглежда идентификация на звена провокиращи насилие чрез техники за разпознаване, разпознаване на деца в риск, законова уредба, методи за оценка на риска в семейна и училищна среда, избор на скала за оценка на риска, агресията като индикатор . Документи, информационни бази и етапи при работа с деца и младежи подложени на насилие и живеещи в рискови среди. Подходи за работа с агресивни родители, насилници и методи за справяне в кризисни ситуации. Работа в конфликта среда.

Мениджмънт на отношенията в работна група. Тенденции и технологии за виртуална среда в детската градина

Обучението рзглежда техниките за изграждане и управление на учебни групи. Управление на дисциплината и изграждане на доверие. Подпомагане на учебния процес, чрез съвременни технологии, компютърни инструменти и виртуални игри.

Типови модели за бързо и лесно усвояване на знания от децата. Бариери и справяне със страха от иновациите.

Подготовка на децата за бъдещото образование.  Изграждане на хигиена на използване на техниката.

Изграждане на модели на поведение на децата, имащи отношение към сигурността в информационното общество.

Активна стая. Внедряване на тренингови форми на работа.

Обучението разглежда елементите за излизане на децата от фаза на безразличие и техники за създаване на интерес в най - малките. Учене чрез сътрудничество и взаимопомощ. Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина. Техники за справяне с проблемни звена.  Интегриране на проблемни звена и контрол над рискова критична маса.  

Развитие на творческото мислене в деца от детските градини.

Обучението разглежда усвояването на техники и модели за изграждане на умения в детето, чрез използването на арт игрови техники и дейности. Съвременни техники за стимулиране на въображението и логическото мислене на децата. 

Изграждане на интереси у деца и родители.

Обучението разглежда техниките за изграждане на интереси у родители и децата по отношение на развитие на умения в най - малките и изграждането на интереси към реална работна среда.

Защо младите имат нужда да последват някого? Създаване на работни навици у децата.

Как да направим родителите наши последователи и да получим тяхната подкрепа. Какви подходи можем да използваме, за да стимулираме развитието на децата и желанието им за постигане на определени цели. Как да предизвикате желание за работа в децата.

Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията

Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията

Портфолиото няма да бъде по стандарт, но ще е инструмент, който ще обобщава доказателствения материал в подкрепа на твърдения при атестацията.

Управление на качеството в съвременното учебно заведение.

Обучението разглежда методите за финансови анализи,  ISO като инструмент за управление на качеството в съвременната образователна система,  процедури, документална обезпеченост и отчетност, управление на риска, техники за получаване на обратна връзка и типови документални взаимодействия в съвременния обраователен мениджмънт, ролята на неформалното образование.

Мениджмънт на класната стая.Техники за управление на малка група, клас, екип. Фасилитация.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
Пограмата разглежда:
 

Ключови инструменти за надграждане на знания, умения и интелигентности в деца и ученици.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:

Изграждане и управление на динамична среда. Модели на позитивно възпитание. Мотивация

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:

Ефективно работно място. Работа родители. Техники за успешно сътрудничество. Изграждане на имидж.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
Основи на положителната комуникация.
Техники за изграждане на ефективни комуникационни канали;
Техники за пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа;
Хигиена на взаимоотношенията;

Ефективно работно място. Работа в екип на педагогически персонал. Стрес мениджмънт.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

Контрол над проявите на агресия и насилие. Реакции, превенция, законова рамка. Управление на рискова среда.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
Основи на насилието.
Предпоставки, индикатори, среда, етапи на развитие, идентификация, методи за оценка, избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки;
Управление на емоционалните състояния;
Развиване на разузнавателни компетенции в учителите;

Стратегически документи. Инструменти за оценка на постижения. Изграждане на портфолио по изискванията на системата за качество

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Стратегическа рамка;
Изискванията към стратегическите документи ;
Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция;
Нормативни документи;
Ефективно прилагане на ISO в инстуционална среда;
Анализ на средата. 

Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Изисквания към стратегия за развитие,управление на риска, управление на промяната и управление на кризи;
Стратегическо планиране;
Стратегически документи;
Система за управление на качеството;