Преодоляване на конфликти в работна среда.

Обучението разглежда какво е конфликт, кои са предпоставките за поява на конфликтни ситуации и подробно разглежда поведението при конфликти, характеристики и предпоставки за конфликт , методите за предотвратяване.

Разглеждат се модели за мирно решаване на конфликти, етапите при провеждане на преговори основани на общи интереси, решаването на трудни ситуации в преговорния процес, техники за преодоляването им и ролята на директора, учителя и родителя като страна в конфликта.

Методи, подходи и техники за работа с родители, учители и ученици. Медиация и надграждане на взаимоотношения, на база развитие на социалната и емоционална интелигентност.

Ефективни техники за комуникация с колеги, родители, ученици и местна общност.

Обобщават се влиянията и ефекта на конфликтната ситуация върху периферни звена и местна общност.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.