Превенция за проявите на тормоз и насилие. Разпознаване и превенция на гнева и агресията.

Обучението разглежда идентифиация на насилието чрез техники за разпознаване, законова уредба, методи за оценка на риска в семейна и училищна среда, избор на скала за оценка на риска, агресията като индикатор . Методи за овладяване на конфликтни ситуации.

Основи на насилието. Идентификация на предпоставки за създаване на тормоз и насилие.

Оценка на риска и индикационни рамки. Управление на емоционалните състояния. Развиване на разузнавателни компетенции и изграждане на идентификатори и превенциални модели за овладяване на рискови групи. 

Законови рамки. Документи, информационни бази, етапи при работа с деца и младежи подложени на насилие и живеещи в рискови среди. Подходи за работа с родители насилници и методи за справяне в кризисни ситуации.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.