Стратегически документи. Инструменти за оценка на постижения. Изграждане на портфолио по изискванията на системата за качество

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Стратегическа рамка;
Изискванията към стратегическите документи ;
Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция;
Нормативни документи;
Ефективно прилагане на ISO в инстуционална среда;
Анализ на средата. 
Изготвяне на скали за оценка и самооценка, изграждане на процедури за разработване, утвърждаване, реализиране и отчитане на дейности.
Набиране на доказателствен материал за документална обезпеченост.
Портфолио - видове приложение;
Надграждане на портфолио съобразно ЗУПО. Атестационни форми и модели за коригиращи действия.
Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
  
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест