Управление на качеството в съвременното учебно заведение.

Обучението разглежда методите за финансови анализи,  ISO като инструмент за управление на качеството в съвременната образователна система,  процедури, документална обезпеченост и отчетност, управление на риска, техники за получаване на обратна връзка и типови документални взаимодействия в съвременния обраователен мениджмънт, ролята на неформалното образование. Взаимодействия с родители и техниките за подкрепа, като елементи на системата за качество в учебното заведение.

Стандарти по качество за неформално образование. Вътрешен одит - изграждане на одитни звена и вътрешен контрол в учебните заведения - СФУК ( система за финансово управление ).

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации