Внедряване на дигитални умения (ИКТ) в образователния процес. Иновативни форми на представяне на учебен материал.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
Програмата разглежда:

  • Техники за внедряване на ИКТ в образователния процес;
  • Изграждане на динамична и позитивна среда, модели, инструменти и платформи;
  • Идентификация на личностен потенциали внедряване на ИКТ според личностните качества на учащите;
  • Иновативни техники за презентиране;
  • Техники за мотивация и изграждане на дигитални умения в деца/ученици;
  • Методи за въздействие;
  • Техники за създаване на "вирусни" уроци;
  • Документална обезпеченост  в съответствие със системата за управление на качество;
  • Инструменти за оценка на напредъка;
  • Техники за създаване на устойчиви знания и умения в деца и ученици .

 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване, като за целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 

Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест

Обучители:
инж. Калина Христова
инж Валентина Добрева