Обучения за детски градини

Разработване и управление на проекти

Обучението разглежда техниките за написване на проект, ролята на ръководителят на проекти, стандарти и модели за управление на проект, стандарта PMBOK, управлението на проекти и прилагането на инструменти и техники върху проектните дейности, как да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта. В детайли се разглеждат сферите на контрол върху проекта а именно::

1. Управление на интегритета в проекта

2. Управление на обхвата в проекта

3. Управление на времето в проекта

4. Управление на цената в проекта

Изграждане на стратегия за развитие на учебно заведение.

Обучението разглежда стратегията като основен приоритетен документ за развитие на училището. Управление на риска. Управление на промяната. Управление на кризи.

Детайлно се обръща внимание на видове стратегии, функционалните правила и политики, управлението на риска, управлението на промяната и управлението на кризи, като елементи на стратегията. Документална обезпеченост на стратегията и техники за реация при възникване на изменения от зададени параметри.

Изграждане на стратегия за управление на риска. Техники за конструктивна трансформация на риска.

Модулно обучение разделено на 3 под групи:

 Основи на управление на риска :

Обучението разглежда основни понятия, изработка на процедури за пълномощия и ангажименти, процеси за управление на риска, видове управление на риск, как да прилагаме на практика управлението на риска , процедури и изготвяне на документи, принципи, политики, план, идентификация на рисковете, карта на рисковетеи др.

 Одити:

Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка на качеството.

Модулно обучение в две подкатегории:

Играждане на положителна среда в учебното заведение

В детайли се разглеждат техниките за изграждане на стабилни и работещи комуникационни канали и развитие на устойчива положителна среда, изпозвайки социална и емоционална интелигентност,методите и подходите за работа с рискови звена, техниките за изграждане на ефективна културна среда и управление, изграждане на положителни организационни отношения в учебното заведение, изграждане на положителни нагласи сред родители, ученици и местна общност.

Неформалното образование като инструмент за надграждане на знания и умения.

Обучението разглежда техники за прилагане на неформалното образование, характеристики, методи на преподаване, оценка на качеството на неформалното образование, документална обезпеченост, процедури и техники за оценка на постигнатите резултати.

Стандарти по качество в неформалното образование ISO 29990 

Изграждане на ефективно работно място и създаване на положителна среда.

Обучението разглежда техники за въздействия върху екипи и изграждане на положителна среда чрез социална и емоционална интелигентност, изграждане на канали за въздействия и видове позитивни емоционални провокатори. В детайли се обръща внимание на иновативните методи за създаване на ефективни звена, техники за управление и контрол на екипи и проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в системата.

Ефективна работа в екип. Методи за развитие на педагогически колективи.

Обучението разглежда иновативните методи за създаване на ефективни звена, техники за управление и контрол на екипи и проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в системата.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.  

Превенция за проявите на тормоз и насилие. Разпознаване и превенция на гнева и агресията.

Обучението разглежда идентифиация на насилието чрез техники за разпознаване, законова уредба, методи за оценка на риска в семейна и училищна среда, избор на скала за оценка на риска, агресията като индикатор . Методи за овладяване на конфликтни ситуации.

Основи на насилието. Идентификация на предпоставки за създаване на тормоз и насилие.

Оценка на риска и индикационни рамки. Управление на емоционалните състояния. Развиване на разузнавателни компетенции и изграждане на идентификатори и превенциални модели за овладяване на рискови групи. 

Социална и емоционална интелигентност - инструменти на съвременния образователен мениджмънт.

Обучението разглежда основните елементи на социалната и емоционалната интелигентност, както и техниките за мотивация и влияние над дадена среда,  методи за въздействие в и извън училищната система. Видове положителни и негативни провокатори и методи за въздействие върху система. Качествена оценка на учебна среда, методи за промяна на убеждения , създаващи бариерни нагласи в ученици, учители и родители.

Създаване на имидж на учебното заведение.

Обучението разглежда техниките за изграждане на имиджова стратегия ориентирана към медии, родители, ученици и местни общности.

В детайли се разглеждат модели на взаимодействие, изграждане на комуникациона политика, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни емоционални имиджови провокатори. Основни техники за създаване на последователи и поддържане на положителни нагласи в учители, ученици, родители и мастна общност.

Страници