Иновативни техники и изграждане на гъвкави стратегии за усъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Обучението разглежда реорганизацията като инструмент за осъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Методи за изграждане на знания и умения от нов тип, на принципа надграждане, чрез модулни програми. Гъвкави модулни програми. Моделиране на надграждащи учебни програми и внедряване на нови технологии в учебния процес. Изграждане на положителна среда и изграждане на стратегия за ефективна работа в учебното заведение. Синхрон между учители, родители и местна общност.

Надграждане на образователния процес чрез неформални техники за обучение и създаване на ключови звена за въздействие.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.