Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка на качеството.

Модулно обучение в две подкатегории:

Играждане на положителна среда в учебното заведение

В детайли се разглеждат техниките за изграждане на стабилни и работещи комуникационни канали и развитие на устойчива положителна среда, изпозвайки социална и емоционална интелигентност,методите и подходите за работа с рискови звена, техниките за изграждане на ефективна културна среда и управление, изграждане на положителни организационни отношения в учебното заведение, изграждане на положителни нагласи сред родители, ученици и местна общност.

Организационно моделиране.

Обучението разглежда видове организационно моделиране, оценка на качеството на училищната система, одити, техники за работа с родители, учители и периферни звена. Неформалното образовение като инструмент за надграждане на знания и умения в учениците.

Практическа насоченост. Към всеки модул могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучител: 
инж. Калина Христова