Създаване на канали за обратна връзка за проучване на нанагласи, интереси и потребности.

Обучението разглежда техниките за избор на канали за получаване на обратни връзки, избор на индикатори и методи за обобщение на данни, вероятност за грешки и нива на риск при вероятни изменения, Техники за оценка на подходящи инструменти за проучване на нагласи и влияние.

Видове обратни връзки и неточности при подготовка на каналите за обратна връзка.  Изисквания и методи за изготвяне на коректни обратни връзки и ефективно използване на обратните връзки.

Индикатори за ефективност и мерки за въздействия върху учители, родители и ученици в училищна среда, методите за подготовка, избор и прилагане на анкета, чек лист, тест и др. като канали за проучване на нагласите. В детайли се обръща внимание на изграждане на канали за комуникация, контрол над средата и оценка на влияния. Създаване на база данни,оценка на рискови фактори и анализ на базата данни според вида и средата.

Преимущества и недостатъци на количественото и качественото проучване. Етапи и поставяне на ясни цели за провеждане на последващи дейности.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.