Обучения за детски градини

Контрол над проявите на агресия и насилие. Реакции, превенция, законова рамка. Управление на рискова среда.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
Основи на насилието.
Предпоставки, индикатори, среда, етапи на развитие, идентификация, методи за оценка, избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки;
Управление на емоционалните състояния;
Развиване на разузнавателни компетенции в учителите;

Стратегически документи. Инструменти за оценка на постижения. Изграждане на портфолио по изискванията на системата за качество

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Стратегическа рамка;
Изискванията към стратегическите документи ;
Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция;
Нормативни документи;
Ефективно прилагане на ISO в инстуционална среда;
Анализ на средата. 

Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Изисквания към стратегия за развитие,управление на риска, управление на промяната и управление на кризи;
Стратегическо планиране;
Стратегически документи;
Система за управление на качеството;

Страници