Обучения за училища

Създаване на имидж на учебното заведение.

Обучението разглежда техниките за изграждане на имиджова стратегия ориентирана към медии, родители, ученици и местни общности.

В детайли се разглеждат модели на взаимодействие, изграждане на комуникациона политика, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни емоционални имиджови провокатори. Основни техники за създаване на последователи и поддържане на положителни нагласи в учители, ученици, родители и мастна общност.

Мениджмънт на отношенията в класа.

Обучението разглежда иновативните методи за създаване на екип, техники за управление на дисциплината, изграждане на проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в класа. Учителя, като мотиватор, фасилитатор и ментор.

Изграждане на доверие и създаване на последователи. Изграждане на доверие сред лидерите на мнение в класната стая. 

Мултикултурен диалог. Изграждане на мултикултурна среда, толерантност и уважение.

Обучението разглежда модели на взаимодействие сред различни по етност и принадлежност звена, изграждане на комуникационни канали и положителни нагласи сред учениците, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни взаимоотношения. Теники за въздействие на изолирани звена, приобщаване на изолирани звена и изграждане на съпричастност, уважение и усещане за принадлежност към класа.

Преодоляване на конфликти в работна среда.

Обучението разглежда какво е конфликт, кои са предпоставките за поява на конфликтни ситуации и подробно разглежда поведението при конфликти, характеристики и предпоставки за конфликт , методите за предотвратяване.

Разглеждат се модели за мирно решаване на конфликти, етапите при провеждане на преговори основани на общи интереси, решаването на трудни ситуации в преговорния процес, техники за преодоляването им и ролята на директора, учителя и родителя като страна в конфликта.

Създаване на канали за обратна връзка за проучване на нанагласи, интереси и потребности.

Обучението разглежда техниките за избор на канали за получаване на обратни връзки, избор на индикатори и методи за обобщение на данни, вероятност за грешки и нива на риск при вероятни изменения, Техники за оценка на подходящи инструменти за проучване на нагласи и влияние.

Видове обратни връзки и неточности при подготовка на каналите за обратна връзка.  Изисквания и методи за изготвяне на коректни обратни връзки и ефективно използване на обратните връзки.

Хигиена и опазване на околната средата и методи за възпитание на децата.

Практическо обучение.

Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за класни ръководители и ръководители проекти.

Иновативни техники и изграждане на гъвкави стратегии за усъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Обучението разглежда реорганизацията като инструмент за осъвършенстване на образователно - възпитателния процес.

Методи за изграждане на знания и умения от нов тип, на принципа надграждане, чрез модулни програми. Гъвкави модулни програми. Моделиране на надграждащи учебни програми и внедряване на нови технологии в учебния процес. Изграждане на положителна среда и изграждане на стратегия за ефективна работа в учебното заведение. Синхрон между учители, родители и местна общност.

Активна класна стая. Внедряване на иновативни форми на работа.

Обучението разглежда иновативните техники за мотивация и изграждане на звена от последователи. Методи за пречупване на негативни нагласи чрез интегриране на проблемни звена и контрол над рискова критична маса.Техники за справяне с проблемни звена. Техники за получаване на подкрепа от родителите. Интерактивното обучение като инструментариум на модерния учител. Изграждане на модулни тренингови програми и техники за управление на диманика в групата. Фасилитация - управление на малки групи. Контрол над дисциплината.

Използване на интернет като начин на комуникация с работни групи, родители и общности.

Обучението разглежда начините за използване на интернет платформи, създаване на работни групи, работа в социални мрежи и игрови технилогии, като методи за учене. 

Иновации в техниките за мотивация на деца и ученици

Обучението разглежда мовите подходи за мотивация, избор на мотивационна техника в зависимост от характера на групата, начините за достигане на ангажираност, методи за пречупване на маса и създаване на устойчиви звена за изграждане на трайни конуникационни канали и генериране на положителни резултати. Техники за изграждане на емоционални връзки (транферни канали). Методи за създаване на положителна перспектива.

Страници