Обучения за училища

Нови подходи за оценка на качеството на съвременния учител и среда за работа.

Обучението разглежда видове организационно моделиране, оценка на качеството на училищната система, одити, техники за работа с родители, учители и периферни звена. Установяване на оптимална работна среда, чрез гъвкави работни  звена.

Предотвратяване на отпадането от училище. Методи и подходи.

Обучението разглежда методите за идентифициране на причини за отпадане от училище. Оценка на средата при анализ на причините. Качествени анализи, оценка на качеството и нива на удовлетвореност. Техники за справяне с рискови групи. Подходи за работа с родители.

Управление на щастието.

Иновативна техника за развитие на уменията на учениците, тяхното себеутвърждаване и повишаване на социалната им значимост.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Как да използваме новите технологии и среди за презентиране на дейността на ученика, класа и училището.

Обучението разглежда иновативните техники за презентиране и достъп на информация до широк кръг от хора, получаване на подкрепа от родители, създаване на последователи  и техники за пречупване на негативни нагласи чрез интернет.

Изграждане на презентационни умения в съвременния учител.

Обучението разглежда техники за придобиване на умения за публично представяне, използвайки съвременните подходи за презентация и комуникация. Иновативни техники  в областта на презентирането - начин на употреба на инструменти за презентиране на хора, дейности и събития.

Методи за преподаване чрез Интернет

Обучението разглежда интернет като иновативна среда за надграждане на знания и умения, как да използваме интернет като среда за комуникация между учители и родители, начини на представяне на дисциплина по интерактивен и забавен начин, модулно обучение, методологи

Иновативни инструменти за оценка постиженията на деца и ученици

Обучението разглежда инструментариума на съвременния учител за оценка на постижения чрез тестове, проекти, събития и наблюдения, като в детайли се раглеждат техниките за избор на инструментариум. Ученическото портфолио - що е то и как да го използваме като инструмент за оценка на

Страници