11 ефективни стратегии за изграждане на модерна училищна среда

снимка на инж. Калина Христова

1. Стратегия за работа с хора

Цел
Целият персонал, включително администратори, учители и помощен персонал да  работят заедно в екип и да се подкрепят взаимно.
Техника за успех

 • Идентифицирайте уникалността на всеки един от учителите и създайте база от качества и идеи. Осигурете среда за прилагане на положителните идеи. Създайте среда за взаимопомощ и подкрепа на база набора от различности на екипът
 • Отделете време подпомагане на учителите

2. Стратегия, за насърчаване разбирането на учителите

Цел
Родители, ученици и местна общност, да разберат и оценят колко упорита работа всеки един учител.
Техника за успех

 • Наградете и признайте своите учители публично, като организирате регулярно (поне 1 път месечно) събития или публични изяви.
 • Насърчавайте учителите да преподават извън общоприетите техники  и да подхождат творчески в класните си стаи.

3. Стратегия за позитивно училищно общество

Цел
Изграждане на положителна среда, положително училищно обществото, което да признава културните различия, като отнася справедливост към всеки един човек, казус или проблем.
Техника за успех

 • Приложете културно фокусирани материали в центъра на учебния процес.
 • Осигурете среда за надграждане на компетенции на учителите, с които да могат покрият нуждите на различните ученици (включително компетенции за управление на конфликти).

4. Стратегия за осигуряване на оптимално време за учене в училищна среда

Цел
Осигуряване на достатъчно и необходимо време за изучаване на учебният материал и покриване на нормативните изисквания.
Техника за успех

 • Минимизирайте прекъсванията в учебния процес. Премахнете разсейващите звена, осигурете контролирана учебна среда и гарантирайте посещаемост. 5 проблемни ученика, предизвикват отлив на 100 други деца и създават лош имидж на училището.
 • Осигурете екипна подкрепа и осигурете съгласуваност по отношение на преподаването.

5. Стратегия за насърчаване на сътрудничество между учителите

Цел
Изграждане на дух на сътрудничество в екипът, като учителите имат регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи и успехи.
Техника за успех

 • Зачитайте празниците на всеки един от персонала - учители, администрация, помощен персонал, като целта е всеки един да се чувства обичан, уважен, зачетен и оценен. Създайте седмични или месечни инициативи само за персонала, които целят сплотяване на колектива.
 • Оценката на всеки един, за постигнати резултати, бива представена пред всички, като не забравяйте да подчертаете ролята на екипът за този успех. Поддържайте отборния дух.

6. Стратегия за насърчаване на продуктивността в класната стая

Цел
На учителите се дава възможност да споделят успехите на своите ученици
Техника за успех

 • Изградете комуникационна политика, която създава връзка с обществеността. Така учителите ще могат да споделят успехите на своите ученици, предстоящите събития и идеи.
 • Създайте регулярни срещи на учителският колектив с местни и национални медии.

7. Стратегия за осигуряване на ресурси и материали

Цел
Да се осигури спокойна и обезпечена работна среда.
Техника за успех

 • Създайте процедура за осигуряване на работни и помощни материали според нуждите и идеите на учителите, с цел да се приложат нови или различни техники на преподаване.
 • Създайте и осигурете процедура за решаване на проблемите и подаване на заявки за необходимите ресурси по дисциплини.

8. Стратегия за въвеждане на иновации в преподаването като процес и приемане на различните стилове на преподаване

Цел
Да се подсигури свобода при избора на техника или метод за преподаване. Не трябва да забравяйте, че всеки учител е уникален и има различни стилове на преподаване, които могат да бъдат ефективни в рамките на класната стая.
Техника за успех

 • Осигурете положителна подкрепа за различните стилове на преподаване и гарантирайте свобода на избор. Осигурете надграждаща квалификация според нуждите на всеки един от персонала. Това ще гарантира разнообразие и прилагане на различни стилове от педагогиката. Осигурете литература за учителите, която да обезпечава и предлага нови стратегии на преподаване.
 • Дайте възможност на учениците да се прилагат наученото извън училищната среда, в класната стая. Осигурете им възможности за набавяне на нови знания чрез екскурзии ,  гост-лектори  и други.

9. Стратегия за насърчаване и подпомагане на учителският растеж

Цел
Подсигуряване на среда за развитие и професионално израстване на всеки един от персонала, която ще им помогне да израснат като индивиди и като учители.
Техника за успех

 •  Осигурете среда за развитие според силните страни на всеки един учител. Осигурете иновативна литература.
 • Изградете скала за неофициални оценки при постигане на успех или предложение за подобрение.

10. Стратегия за развитие на ефективна училищна общност

Цел
Да се позволи на общността (както вътре, така и извън нея), да взема активно участие в дейността на училището.
Техника за успех

 • Изградете визията и мисия на училището.
 • Включете всички учители, членове на общността, членове на настоятелството, ученици в инициативи, дейности подпомагащи учебната среда, възпитателният процес и училищната култура.

11. Стратегия за осигуряване на лично пространство

Цел
Да се създаде режим на регламентирана почивка на учителите и осъзнаване от страна на ученици и родители, че учителите и служителите имат личен живот. Да се създаде режим на комуникация и среда за събиране на обратни връзки.
Техника за успех

 • Бъдете гъвкави и осигурете среда за комуникация с "проблемни" звена, като ясно се разпределят задължения и отговорности.
 • Имайте политика на отворени врати и създайте информационен отдел с изградените към него ресурси.

Защото искаме да сме полезниние от Институт по качество в образованието, разработихме няколко свързани с темата обучителни модула, които могат да подобрят ефективността във Вашата работа и да изградят положителна работна среда. Модулите са разработени в няколко направления:

За автора

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече