7 техники за подобряване на училищната култура

снимка на инж. Калина Христова

....или кои са базисните стратегически елементи за подобряване на училищната култура.

 Когато преди време започнах да се занимавам със Стратегическо планиране и в детайли започнах да развивам темата за внедряване на Управление на качеството в учебна среда, възникнаха няколко въпроса:

Има ли необходимост от налагане на училищната култура като изискване за управление на качеството, или тя трябва да бъде като част от приоритетите на директора, като препоръчителен елемент ?

 Какво е училищна култура като определение?

Училищната култура включва атмосфера на взаимно уважение между всички заинтересовани страни, където се оценяват преподаване и учене; постижения и успехи. Училищната култура е среда, в която се работи в сътрудничество, има изградени етични и морални норми и е онзи елемент без който , нито едно училище не може да функционира в пълния си капацитет.

До момента училищната култура е приоритет само на директора. В зависимост от неговите личностни качества и управленски опит, се изграждат процедурите за управление на средата.

Какво става с българското образование?

Последните години все по - често чуваме за нападения над учители, виждаме пасивно отношение на учениците към учебния процес, незаинтересовани родители , учители и ставаме свидетели на безпрецедентно падение в нивото на усвоени знания от самите ученици. Миналата година, матурите бяха оценени с близо 12 000 двойки. Младите хора трудно се реализират на пазара на труда. Това са само факти. Има и будни деца, деца с мечти, има и такива които наистина имат реален шанс да променят света към по - добро. Въпроса е дали тази образователна система не претопява децата и дали тези деца не излизат "по калъп" неуки, без умения и без мечти. Дали това не се налага като държавна политика? Това са въпроси се разискват "тайно" в публичното пространство. Аз имам само един въпрос:

Защо допускаме нашите деца да излизат неуки?

Виновни сме всички ние. Виновни са както тези, които с действие или бездействие убиват мечтите на нашите деца, виновни са и онези, които виждат какво причиняваме на децата и мълчим. Аз съм виновна. Аз мълчах. Поне до днес.

Какво можем да подобрим?

 Липсата на кое звено създава предпоставки за настоящата кризисна ситуация? Лично за мен това е училищната култура. Изместените ценности, прехвърлянето на отговорност, липсата на комуникация и положително взаимодействие между звената в образователната система, довежда до ниски нива на мотивация на учители, незаинтересованост от родители и пълно отрицание на образованието като такова. Това виждат нашите деца и се възползват. Всеки иска да мине по най - малкото съпротивление. Въпроса е ние като по - големи, по - образовани и по - отговорни не виждаме ли какво става? Защо не реагираме? Защо стоим и чакаме?

Без значение какво искаме да налагаме или да подобряваме, е необходимо да създадем условия за съществуване и среда за развитие. Факт е, че в момента в много малка част от учебните заведения има изградена положителна работна  среда. Критичната маса от елементи влияещи негативно са довели до срив в училищната култура, а от там и на образователната институция като такава.

Кои са индикаторите за липса на училищна култура:

  • Незаинтересованост на учениците;
  • Личностни противоречия между учителите;
  • Липса на комуникация с родителите;
  • Липса на външни звена поддържащи училището като инститруция;
  • Липса на успехи на учениците от участия в олимпиади, извънкласни дейности и неформални работни групи..
  • Липса на участия в проекти и грандове за финансиране на училището, които подобряват не само материалната база, но и развитието на умения в учители и ученици.

За съжаление липсата на училищна култура, създава предпоставка за наличие на токсична среда, която на практика причинява непоправими щети.

Изграждането на положителна работна среда и здравословна училищна култура, е приоритет на директорите и може да бъде изградена само с волята на ръководството. 

Нагледахме се на пренебрежително отношение към учители, възпитатели и към директори на училища.

Лидерите ( в случая визирам не само директори, но и учители), трябва да бъдат готови да направят лични жертви. Училищната културата е начин на мислене, а то може да бъде положително или отрицателно. Никой не процъфтява в постоянен негативизъм. Когато негативизът има почва в училищната среда, никой не иска да работи в това училище. Това важи както за администрацията, така и за учители и ученици.

Невероятни неща се случват в изградена положителна среда. Ученическият живот се подобрява Учителите имат стимул да се развиват, администрацията е спокойна. Всички звена работят в синхрон.

Насърчаването на здравословна училищна култура отнема много време и усилия. Това не може да се случи за един ден. Това е труден процес, който дава резултати с цената с огромни усилия. Тези трудни решения трябва да бъдат взети и мерките за подобряване на средата спазени до най - малкия детайл. Няма да мине без елиминиране на "токсични" елементи, драстични решения за промяна на персонала и крути мерки срещи негативните нагласи създадени от вътрешни звена. Всичко е въпрос на воля. Воля от страна на директора, воля от страна на учителите и воля от страна на обществото.  

Стратегии за подобряване на училищната култура

Следващите седем елемента, като част от стратегическото развитие, могат да помогнат процеса на подобряване на училищната култура. 

Тези стратегически елементи са написани с условието, че Лидерът (директорът) е човек с морални принципи, с реално придобити умения, има ясна цел и стратегия за развитие на училището, реално разписана конкретно за това училище  и е готов да работи усърдно. Важно е да се отбележи, че много от тези стратегии изискват гъвкавост и е възможно те да бъдат променяни в движение. Всяко училище има свои собствени уникални предизвикателства и среда на работа ( общности с които работи) . Именно за това няма шаблон на процедури за изграждане на училищна култура.

 

Кои са  най-важните фактори за развитието на положителна училищна култура?

1. Има изграден екип. Създаването на екип, състоящ се от администратори, учители, родители и ученици, подпомага въвеждането и прилагането на промени в училищната среда. Този екип трябва да се развива по приоритети, въпроси, задачи със зададена кауза и стратегии написана така, че да не наруши цялостната училищна култура. В допълнение, трябва да се създаде план, както и график за изпълнението на плана за утвърждаване на училищната култура.

2. Всички имат обща кауза или обща цел. Директорът трябва да се обгражда учители, които пасват на мисията и визията на екипа. Тези учители трябва да бъдат професионалисти, които да умеят да вдъхновяват и да добавят положителен заряд към училищната среда.

3. Всички получават подкрепа. От изключителна важност е учителите да се чувстват подкрепени от своя директор. Същото важи и за учениците. Те трябва да усещат подкрепата не само на директорът, но и на своите учители. Така се изгражда усещане за принадлежност. Учителите, които могат да разчитат по всяко време на своя директор, обикновено са щастливи учители и работят по-продуктивно в клас. Учители и ученици никога не трябва да се съмняват в оценката за тях. Справедливостта в оценяването, похвалите и наказанията е ключа за успешно изграждане на училищна култура.  

4. Изградено е доверие и има функциониращи канали за комуникация между звената. В основата на загубеното доверие между звената е липсата на ясно разписани правила и категорични политики за спазването им. В повечето случаи субективни фактори повлияват дадена ситуация. Това води до несправедливо оценяване, взети грешни решения и се създават предпоставки за негативни нагласи.

5. Има изградена култура на сътрудничество. Сътрудничеството е от решаващо значение за развитието на позитивна училищна култура. То изгражда трайни взаимоотношения, и превръща училището в общност.

6. Създадена е добра материална база. За да се създаде ефективна училищна култура, трябва да помисли за всеки малък нюанс в училище. Всичко допринася за цялостното културата. Това включва техническото осигуряване, качеството на храната, достъпността до учебна среда, офиси и кабинети, чистотата на училището, поддържането на базата и т.н. Знаете как да намерите пари Проектни възможности има неограничени като брой.

7. Създадена е политика за развитие на извънкласни форми и програми. Това са елементите, които могат да добавят стойност на училището като институция. Това са провокаторите на емоционалната обвързаност и предизвикват гордост сред ученици, учители и родители. Училищата трябва да имат добре балансиран набор от проекти и инициативи, които да дадат възможност на всички ученици да се включат в дейностите към училището. Това може да включва както спортни, така и творчески инициативи. Треньорите, учителите и спонсорите, които отговарят за тези програми, трябва да осигурят на учениците за развитие, като задължително се изгражда система за признаване на постиженията от всеки един без значение на пол, раса или принадлежност.

В крайна сметка, ако има изградена положителна училищна култура, всяка заинтересована страна изпитва чувство на гордост.

Дали може да се подобри работата в училище? Аз съм оптимист.

Защото искаме да сме полезни, ние от Института по качество в образованието, разработихме няколко свързани с темата обучителни модула, които могат да подобрят ефективността във Вашата работа и да изградят положителна работна среда. Модулите са разработени в няколко направления:

 

 

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече