Календар на директора - приложение МОН

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ​

Промени по силата на Закона за предучилищното и училищното образование
от 01.08.2016 г

I. Заварените към 01.08.2016 г. държавни, общински и частни институции в системата на предучилищното и училищното образование продължават дейността си, без да са необходими решения на педагогическите съвети, на общинските съвети, заповеди на кметовете на общините и на министъра на образованието и науката, както следва:

1. Детски градини
- държавните детски градини на Министерството на отбраната като държавни детски градини;
- общинските детски градини (ДГ) и обединените детски заведения (ОДЗ) като детски градини;
- общинските специални детски градини като общински детски градини.
 
2. Училища
- началните училища като начални училища;
- прогимназиалните училища като основни училища;
- основните училища като основни училища;
- гимназиите като профилирани или професионални гимназии;
- средните общообразователни училища като средни училища;
- оздравителните училища като средни училища;
- специалните училища за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух като специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
- държавните професионални гимназии на МЗХ като общински професионални гимназии;
- болничните училища като болнични училища до 01.01.2017 г. (след което се закриват или се преобразуват в ЦПЛР със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет по реда на глава XVIII от ЗПУО).
 
3. Центрове за подкрепа и личностно развитие
- общинските обслужващи звена (ОДК, ЦРД, ДК, УСШ) са ЦПЛР (уреждат дейността си с правилници, приети с решение на общинските съвети)/;
- Астрономическите обсерватории, планетариуми, както и ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училищата, се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката;
 
- Помощните училища са центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП); В срок до една година от влизането на Закона в сила се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа.
 
4. Специализирани обслужващи звена
- Националният дворец на децата е специализирано обслужващо звено;
- Държавният логопедичен център е специализирано обслужващо звено;
- ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности са регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
- държавните обслужващи звена като специализирани обслужващи звена.
 
II. За привеждане в съответствие наименованията на училищата и на ЦПЛР предложенията се разглеждат целогодишно след решение на педагогическия съвет и решение на съответния общински съвет в следните случаи:
Директорите на училищата, които инициират промяна на наименованието на училището, включвайки вида на училището (профилирана гимназия, професионална гимназия, основно, обединено, средно, името и означенията - „езиково“, „природоматематическо“ и др.), следва след заповед на министъра на образованието и науката да приведат в съответствие училищната документация, банковата сметка, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, логото на училището, печатите и друга училищна документация;

 • Директорите на училищата, с изключение на началните, частните и духовните училища, притежават и печат с изображение на държавния герб, и в случай че има промяна или до момента училището не е имало право на такъв, следва да си го осигурят;
 • Издаването на печатите с държавен герб на профилираните, професионалните гимназии, средните училища, основните и обединените училища е след заповед на министъра на образованието и науката и след справка от РУО по образец се извършва от МОН;
 • Училищата, които сменят наименованието си, следва да сменят и обикновения си печат – извършва се от директора на училището;
 • Училищата могат да се преобразуват по реда на глава XVIII, Раздел I. в обединени (1- 10 клас вкл.) като срокът за постъпване на предложенията в МОН е 31 май (с право на печат с държавен герб) ;
 • Директорите на училищата, които сменят наименованията си, не променят номера в регистър Булстат, а подават заявление по образец, включително и по електронен път, до 07.08.2016 г. в Агенцията по вписванията (регионални служби) за удостоверяване на промените в обстоятелствата;
 • Директорите на училищата, които сменят наименованията си уговарят със съответните отговорни институции (банки, фирми), промяната на електронните подписи и банковите сметки – в зависимост от условията на банката/фирмата.

 Преназначаване на...
 До 15 септември 

 • Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността "помощник-директор по...", се преназначава на длъжността "заместник-директор по...".
 • Лице, заварено на длъжността "възпитател" в ПИГ, се преназначава на длъжността "учител", като се записват допълнителни условия – ПИГ.
 • Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността "младши учител" или "младши възпитател", се преназначава съответно на длъжността "учител" или "възпитател".

 
Разработване на Стратегия за развитие на училището
 До 5 септември
 
Разработва се за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране
Част от Стратегията е и програмната система, в случай че училището предлага задължително предучилищно образование - МОН ще предложи до 15.08. примерни програмни системи за предучилищно образование.
 
Разработване на училищен учебен план
 До 5 септември

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. Прилага се само за I и за V клас за учебната 2016/2017 година

 • Всяко училище въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си. Избраният рамков или типов учебен план се прилага за целия етап съответно цялата степен на образование.
 • Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка (прием в I и в V клас).
 • Училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебните предмети чрез попълване на заявления.
 • Училищният учебен план се приема с решение на ПС и след съгласуване с Обществения съвет към училището, се утвърждава от директора на училището (не важи за тази учебна година).

 План-прием
 До 30 март след становище на общ.съвет
До 14 септември
До 15 септември

 
ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.
Училищен план-прием - Прилага се за I и/или за V клас за учебната 2016/2017 година

 • Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището;
 • Директорът утвърждава училищния прием – брой места, брой паралелки;
 • Утвърждаване списъците на приетите ученици;
 • Подаване на информация до съответната община за записаните първокласници;
 • Вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода и българските училища в чужбина планират и осъществяват училищен план-прием и в първия от класовете на етапите от средната степен на образование.

      Целодневна организация на учебния ден

 • Утвърждава годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

      Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности

 • Организира за учебната 2016/2017 година избора на спортни дейности от учениците.
 • Със заповед определя педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт, които да провеждат часовете, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи. 

 
Провеждане на педагогически съвет
5-10 септември
 
 1. приема стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищните учебни планове;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. приема годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
12. избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.
 
Документите без т. 6 се публикуват на интернет страницата на институцията
 
Провеждане на родителска среща с родителите на учениците в I и в V клас
10-14 септември
 
Запознават се с:
1. правилника за дейността на училището;
2. училищния учебен план;
3. избраните учебници;
4. възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и на родителите;
5. възможности за целодневно обучение;
6. възможности за обща и допълнителна подкрепа;
7. други.
 
Утвърждаване на годишни разпределения
до 14 септември
 
Наредба №5/30.11.2015 г.; Прилага се с тези изисквания само за I и за V кл. за учебната 2016/2017 година

 • Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда;
 • Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

Списък-образец 1
До 30 септември 

 • Утвърждаване по реда на ДОС за информацията и документите.

 Декларация на педагогическите специалисти
До 15 октомври
 
Всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

Осигуряване на учебници по история и цивилизации за V кл. за безвъзмездно ползване
29.08.2016 г. до 31.08.2016 г. 

 • Избор от учителите на учебниците по история и цивилизации за V клас. Подаване на заявки от директорите на училищата.
 • Сключване на договори за закупуване и доставка.

Допълнителна подкрепа за личностното развитие на дете/ученик (чл. 187, 188 и 189 от ЗПУО)
от 15.09.2016 г. при идентифициране на нужда от оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика. 

 • Заповед за определяне на екип за подкрепа за личностно развитие на определено дете или ученик (чл. 188, ал. 3 от ЗПУО)
 • Оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика (чл. 188, ал. 1 от ЗПУО);
 • План за подкрепа на детето или ученика (187, ал. 3 от ЗПУО).

 
За частните училища и детски градини и духовните училища

 • От 1 август лицата, получили разрешение за откриване на ЧДГ или ЧУ по реда на отменения ЗНП привеждат регистрацията си до една година до 1.08.2017 г. в съответствие със ЗПУО или учредяват ЧДГ или ЧУ като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; След извършване на пререгистрацията, внасят в МОН заявление за продължаване на дейността си и получават удостоверение за вписване в Регистъра на институциите в системата на ПУО.
 • След 01.08.2016 г. регистрирането на документите за завършено образование на частни и духовни училища се извършва в РУО (за поправителната септемврийска сесия, издаване на дубликат и др.).
 • Откритите и неприключили към 01 .08.процедури по откриване, преобразуване, промени и закриване на ЧДГ, ЧУ и на духовни училища се довършват по реда на отменения ЗНП.
 • Наименованията на откритите СОДУ по реда на отменения ЗНП и във връзка със Закона за вероизповеданията сменят наименованията в духовни училища - § 34 т.3 без процедурата по чл. 324 от ЗПУО.

 
 Източник: mon.bg
 

 

За автора