Мерки за обхващане и приобщаване на децата и учениците

 1. Изготвяне на предписание/предложение за помощ в натура /вместо парична помощ/;
 2. Предприемане на конкретни мерки за обща и допълнителна подкрепа;
 3. Предоставяне на информация на кмета на общината за констатирани нарушения с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от ЗПУО;
 4. Предложение до дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура вместо парична помощ;
 5. Допълнително обучение по български език на ученици, за които той не е майчин език;
 6. Допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат затруднения;
 7. Определяне на учители наставници и ученици наставници;
 8. Включване на учениците в занимания по интереси, съобразно образователните им потребности и способности и в групи по проекти /осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети, зала по интереси и училищната библиотека/;
 9. Кариерно консултиране
 10. Включаване на учениците в учебно-тренировъчни практики
 11. Провеждане на алтернативни родителски срещи /мобилни, изнесени, на адрес/ с родителите на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане;
 12. Кариерно ориентиране към професионално обучение;
 13. Осигуряване на общежитие;
 14. Осигуряване на еднократни стипендии;
 15. Осигуряване на безплатен транспорт;
 16. Осигуряване на безплатна закуска;
 17. Осигуряване на безплатни учебници;
 18. Индивидуална работа на психолог/педагогически съветник с ученици с над 10 отсъствия по неуважителни причини;
 19. Включване на родители в Родителски клуб;
 20. Организиране на „Училище за родители“ по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и учениците;
 21. Допълнителни консултации по всички учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. Изготвяне на корективни програми с личностнозначима информация по учебните предмети за ученика;
 22. Участие на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане в дейностите от спортния и празничния календар на училището;
 23. Изграждане на постоянна училищна комисия за приобщаване и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици;
 24. Полагане на допълнителни грижи от доверен учител (учител, на който детето вярва)  в съответствие с изготвено от училищната комисия и съгласувано от педагогическия съвет поименно разпределение на съответните доверени учители;
 25. Работа по социализация на децата и учениците от ромски произход, приобщаването им към училищния живот с помощта на социални партньори и посредници/медиатори.
 26. Подобряване на физическата среда.
 27. Посещение на адрес.
 28. Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителските функции, по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

 

За автора