Правилник за дейността на Комисия по качество

снимка на инж. Калина Христова

Защото напоследък често ме питате "Как трябва да изглежда Правилник за дейността на Комисия по качество?", Ви предлагам един примерен вариант, с уговорката, че за всяка образователна институция той е специфичен и персонално ориентиран към заложени параметри на документацията по качество. Изготвя се според необходимости и възможности. По него могат да се предприемат промени при заложени специфики в Наръчник за самооценка. 

 

ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
 
НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
КЪМ
(ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)
гр....................

 

2016г.

 

 *Забележка / Наръчника се изготвя след създаване на комисията, която е редно да бъде сформирана към края на месец септември 2016г./

 

Правилникът за дейността на Комисия по качество е изграден на база изискване на Наредба 16 и ЗПУО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Настоящият правилник регламентира основните права, отговорности и задължения, както и организацията на работата на Институционалната комисия по качеството на (ИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ).
Институционалната комисия по качеството се избира от Педагогически съвет и се назначава със заповед на Директора във връзка с проектиране и изграждане на системи за управление на качеството по ЗПУО.
 
ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
 
Броят на постоянните членове на комисията е до ..........(пепоръчва се по 1 на всеки 5 човека от екипа и не повече от 7) души. Секретарят качество отговаря пряко за работата на КК. Комисията има организационен секретар Секретарят на комисията се избира от Директор (или педагогически съвет). В състава на комисията могат да участват: директор, главни учители, педагогически специалисти, консултанти по управление на качеството както от институцията, външни оторизирани за целта звена . Съставът на комисията се актуализира от Педагогическия съвет и се утвърждава от Директор на всеки атестационен период ( минимум на 4 години). Мандатността на членовете на комисията не е ограничена и може да бъде променяна по предложение на член от педагогическия съвет. За промяна на състава се изисква внесено предложение на педагогически съвет, като съвета одобрява/приема/неприема предложението.
 
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА
 
1. Комисията има неадминистративни, методически, консултантски и контролни функции, свързани с проектирането, внедряването, поддръжката и усъвършенстването на системата за управление на качеството на работата в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).
2. Комисията има право да проучва, анализира, изисква информация, обсъжда проблеми и предлага на ръководството на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) за вземане на решения, свързани с качеството на работата в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).
3. Комисията има право да ръководи методически и организационно дейността и другите комисии по качеството. Комисията анализира получената информация и в съответствие с Наръчника по качество и предлага на ръководството на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) решения за подобряване на качеството.
 
ІV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

 1. Основна дейност на Комисията е да поддържа качеството и да подготвя атестацията и вътрешния одит в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).
 2. Организация и контрол на цялостното проектиране, управление, функциониране, ефективност и преглед на институционалната система за осигуряване и усъвършенстване на качеството.
 3. Контрол за съответствие на елементите на системата с всички външни и институционални критерии за ефективност.
 4. Да изготвя и актуализира карти за оценка и самооценка по области и критерии заложени в Наредба 16 и ЗПУО, в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).
 5. Да осигурява системна информация за Директор и Педагогическия съвет за дейностите по проектиране , изграждане и поддържане на системата.
 6. Да изготвя анализ по оценяване и самооценяване на качеството на работата.
 7. Разискване, съгласуване, осъвременяване и внедряване на подходящи за (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) изисквания към учебно съдържание, усвояване и оценяване на знанията, които произтичат както от основната институционална мисия, така също и от външни изисквания.
 8. Координиране и подпомагане на дейността на учителите по разработване и утвърждаване на планове и програми, свързани с подобряване на качеството на работата.
 9. Методично ръководство и разработване на програми за повишаване на квалификацията на преподавателите от (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) във връзка с управление на качеството.
 10. Методично ръководство и съдействие на програми за повишаване на квалификацията на обслужващите и спомагателни звена по въпроси за управление на качеството.
 11. Разглеждане и ефективно разрешаване на всички официални оплаквания и недоволства, свързани с качеството и неговите стандарти.
 12. Информационна дейност по разпространението и доброто разбиране на общите цели, стратегия за развитие и стратегия за качеството, както и системите и процесите, свързани с управлението му.
 13. Стимулиране на откриването, изучаването и разпространението на положителния опит в работата по качеството в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) и в други звена свързани с образователният процес.
 14. Поддържане на контакт с други външни институции и организации, работещи по управление на качеството в образованието.
 15. Оказване на методична помощ при прегледа на институционалната система за осигуряване и подобряване на качеството на учебния процес.
 16. Обсъждане и предлагане за внедряване на подходящи за (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) изисквания към съдържанието на учебните планове и програми в съответствие със ЗПУО.
 17. Събиране на информация за състоянието и проблемите на учебния процес в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) чрез заложените в Наръчник за самооценка инструменти.
 18. Разглеждане и предлагане за предприемане на действия по постъпили сигнали за организацията и качеството на провеждане на учебния процес в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).
 19. Разпространение на положителния опит в работата по подобряване качеството на учебния процес.
 20. Осигуряване на информация и предложения за решения до Директор и Педагогическия съвет за управление качеството на учебния процес в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ).

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 
1. Комисията заседава веднъж на 6 месеца, а при необходимост и по-често. Заседанията са редовни, когато присъстват 2/3 от членовете. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
2. Разискванията и решенията се протоколират от секретар-администратор. Анкетните карти за самооценка на образователната институция, заложени в Наръчник за самооценка, се одобряват от Педагогически съвет.
3. Комисията публикува информация за своята текуща работа чрез бюлетин или на информационното табло в образователната институция. При провеждане на вътрешен одит касаещ годишната планова атестация на образователната институция, резултатите се изнасят на педагогически съвет.
4. Един път годишно, комисията преминава обучителни курсове свързани със Системата по управление на качеството, с цел надграждане знания и умения по въвеждане и работа на системата по качество. Обученията могат да касаят: изготвяне на стратегически документи, анализ на система, избор на инструменти за идентификация на нужди, избор на инструменти за удовлетвореност, коригиращи дейности и ефективно взаимодействие със заинтересовани страни и други свързани с дейността на комисията компетенции.
 
Настоящият правилник е приет от Педагогическия съвет на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ) на ………….
 

Надявам се, да съм Ви била полезна.
Екипът на "Институт по качество в образованието" остава на разположение за въпроси.

Препоръчвам на всички да изграждат документацията си по специфика на среда и с уникална рамка. Това важи особено за докладите, мерките по качество и стратегията за развитие. Безумно е да приемате чужди грешки за свои и да преписвате „недостатъците“ на колегите, (защото мерките са именно това – недостатъците и пропуските, които има дадена образователна институция), както и е безумно да копирате стратегия за развитие от други колеги и да очаквате тя да  е подходяща за Вашата образователна институция. Копирането на стратегията за развитие е индикатор, че управлението на дадена институция не е ефективно.

Надявам се, да съм Ви била полезна.
Екипът на "Институт по качество в образованието" остава на разположение за въпроси.
Работата на Комисия по качеството е важна, затова, ако имате нужда от нас и смятате, че можем да Ви бъдем полезни, ще намерите наши координати в менюто на сайт www.eduset.net, в страницата ни в социалните мрежи или в общата профилирана група

Пожелавам Ви здраве, сили и воля!
Надявам се, тази система да Ви донесе поне частица спокойствие в хаоса от приложени изисквания. Не забравяйте, че това са просто едни документи.
Истинската причина да сме в тази професия, са децата. Те не се интересуват кой, какви документи е написал, а виждат какво носим в сърцето си и се учат от нас. Документи се пишат. Осакатени деца не се възстановяват.
Можете да разчитате на подкрепа не само от моя страна, но и на подкрепа от целия ни екип.

Поздрави,
инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

 

 

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече