Стратегия за развитие - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Потърсихте съдействие - отговарям. Това е моят вариант на Стратегия за развитие на училището с пояснения и тълкования. Макетирано съдържание. Разработено е на база Методологията на стратегическо планиране, базисни документи по Управление на качеството и Управление на риска. 

Стратегията за развитие е базисен документ (базисен за всички документи, които ще се издават през периода заложен в самата стратегия).

1. Първоначално стратегията трябва да е ясна като стъпки на развитие.

2. Стратегията трябва да описва последователността на развитие, целите, политиките, план за развитие, приоритети, дейности, индикатори за проследяване и отчетност, програмна схема и планови модули.

Стратегията служи за стратегическо позициониране на училището/детската градина (У/ДГ) на национално равнище. т.е. трябва да отговаря на националните приоритети. Тя определя общите насоки на развитие на нейната дейност, стратегията акцентира върху видовете мероприятия, които ще се развиват в перспектива съобразно наличния потенциал и конкурентните позиции. Стратегията създава условия за съгласуване и координиране на действията, свързани с различните училищни дейности. Концентрира вниманието върху фундаменталните, базовите, портфейлните стратегии, стратегиите за иновации, работни приоритети и други.

Как може успешно да се реализира училищната стратегия?

 • Поставете си междинни цели и следете напредъка.
 • Изпълнението на стратегията предполага всеобхватен и систематичен подход. Търсете връзката между реализираните проекти и следете доколко те допринасят за постигане на поставените цели.
 • Идентифицирайте своя тактика за достигане на поставените цели.
 • Излезте от рутината, не се страхувайте да мислите различно и да действайте различно.
 • Без пряко въвличане на всички работещи в училището, стратегията  не може да бъде реализирана успешно. Мотивирайте и използвайте пълноценно потенциала им.
 • Осигурете адекватни ресурси - човешки, финансови, технически.
 • Следете за изпълнението на задачите и търсете отговорност.
 • Анализирайте резултатите и не се страхувайте да предприемате промени.
 • Изградете адекватна културна управленска среда.
 • Изградете адекватна комуникационна политика

Препоръчва се стратегията да има следната структура:

Елементи на стратегията:

I. Въведение

В управленската практика на Република България се използват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи за стратегическо планиране. Дългосрочните документи са със срок на изпълнение над 10 години, средносрочните документи са със срок на изпълнение от 3 до 9 години, а краткосрочните са със срок на изпълнение от 1 до 3 години. Основните видове стратегически документи са:

·         Стратегия;

·         Политика;

·         Програма;

·         План;

·         Концепция

II. Анализ на състоянието на сектора;

Анализът има за цел постигане на една широкообхватна оценка на факторите, които са от значение за развитието на училището/ДГ, и описание на политическите, икономическите, социалните и технологичните фактори, които се отразяват върху развитието на им. В анализа следва да се направи оценка на наличните ресурси, които трябва да се насочат за реализиране на целите.

Много важен елемент от анализа е намирането на отговор на въпроса какви данни са необходими в подкрепа на разработването на стратегията. Важно е да има яснота какви данни трябва да съберат, кои са най-подходящите методи, кои данни имаме и какви липсват, какъв е балансът на количеството и качеството на данните, нужни ли са научни доказателства за необходимостта от целенасочена промяна. Анализът трябва да се базира на достоверни данни.

Той показва в каква заобикаляща среда се намираме. В него се посочва: какъв е регионалният характер на политиката, която искаме да провеждаме; каква е тенденцията в Европейския съюз; има ли допълнителни изисквания, определени от страна на Брюксел

В изготвянето на анализа трябва яснота за това какви са вижданията на всички заинтересувани страни. Кои са те? Какви са основните им интереси? Нужно ли е използването на социологически методи за идентификацията им?

При извършване на анализа на текущото състояние на училището/ДГ (PEST анализ) се препоръчва да се извършва оценка на средата, в която се развива съответното училище сектор. Трябва да се изследват следните външни фактори:

 • Политически фактори. Те имат отражение върху регулаторната рамка на институцията. Това са фактори, които помагат или пречат на институцията да изпълни Правителствените приоритети, национални приоритети и правителствената програма или принуждават институцията да преразгледа и да внесе съответните изменения в стратегическите планове;
 • Икономически фактори. Те отразяват развитието на икономиката на страната (на училището/ДГ);
 • Социални фактори. Те отразяват промените в демографското състояние и ценностите, стила на живот и др. под., които са характерни за определен етап на развитието на обществото, както и екологичните и културните фактори;
 • Технологични фактори. Те са от значение при оценяване на въздействието върху областта, която е обект на регулация от страна на институцията, във връзка с новите технологии, информационните потоци, организацията на управление и междуинституционалните връзки.

SWOT анализът се използва при разработването на стратегии, отнасящи се до отделните сектори в институцията. Тези стратегии се разработват на базата на анализа на вътрешните (силни и слаби страни) и външните (възможности и заплахи) за средата фактори, като освен това се описват причините, предопределящи силните и слабите страни, възможностите и заплахите.

III. Програмна система .Визия за развитието на сектора; Мисия на сектора. Ценност. Глобална( важна цел)

1. Програмна система

по .. закона за ЗПУО

2. Визия - визия за развитие на сектора

Визията е реалистична насока за бъдещото развитие. Тя представлява картина на дейността за срок от три до десет години. Произтича от мисията на организацията и показва желаните промени след изтичането на стратегията. Визията трябва да е:

·         вдъхновяваща - ясна и предизвикателна;

·         фокусираща - дава цел и посока;

·         ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото;

·         насочваща - дава насоки, без да ограничава, но адресирана към преодоляването на откроените при анализа на сектора обществено значими проблеми;

·         устойчива - дава дългосрочната перспектива, без да я циментира.

·         съобразена с макроцелите на социално-икономическо развитие, посочени в Националния план за развитие.

3. Мисия

Чрез мисията на институцията се определят нейните задачи и задължения, нейната сфера на компетентност и насоките в нейната дейност в зависимост от нуждите на обществото, като освен това се посочва и защо е създадена институцията и какво я отличава от останалите институции на публичната администрация. Мисията на институцията отразява сегашните и бъдещите й дейности и цели. Мисията на институцията представлява най-неподлежащото на промени задължение на институцията в сравнение с останалите й задължения, свързани със стратегическите цели или дейности. Мисията на институцията подлежи на съответни изменения при условие, че те се налагат вследствие на политически, икономически и пр. промени в средата.

4. Ценност..... Ценностите по националната стратегия ( от закона за ЗПУО)

5. Глобална цел - по националната стратегия ( от закона за ЗПУО)

6. Основните цели на предучилищното и училищното образование са представени в чл. 5 от Закона. Те са:

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.“ [2, 2-3]

Появата на ясно формулирани цели в този Закон е крачка напред в нормативната уредба в областта на средното образование. За сравнение можем да посочим, че в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план са записани само основните цели на общообразователната подготовка [3, 3]

Стратегическата цел на новия Закон е повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище, за които се счита, че може да се постигнат и чрез използването на различни образователни иновации. Като доказателство за това твърдение може да се посочи, че сред основните принципи в новия Закон за предучилищното и училищното образование е включен следният: „иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.“ [2, 2]

IV. Водещи принципи при изпълнение на стратегията;

При разработването на стратегията трябва ясно да се посочат водещите принципи за нейното реализиране. Това са принципите, които са основополагащи за реализирането на стратегията, например това могат да бъдат принципът на партньорство, принципът на допълняемост, принципът на концентрация и др.

V. Стратегически цели на секторната политика;

Училищната стратегия за развитие , съдържа стратегически цели. Стратегическите цели отразяват крайния ефект за обществото, резултат от провежданата политика (Какво искаме да постигнем?). Те имат водеща роля в системата от цели. Стратегическите цели трябва да имат ясна и точна формулировка, която да е разбираема от неексперти в дадена област. Не трябва да се използва специфична и/или техническа терминология, разбираема от ограничен кръг специалисти. Стратегическите цели следва да бъдат разглеждани като основата или изходната точка за идентифициране на оперативните цели. Стратегическите цели се поставят в дългосрочен план. Те трябва да са малко на брой (препоръчва се да се определят от 4 до 8 цели). Целите трябва да са ориентирани към обществото. При формулиране на стратегическите цели трябва да се използват възможно най-кратки и синтезирани изречения. Следва да се избягва използването на запетаи, както и съюза “и”

VI. Приоритетни направления

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка ( +система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО)

Цел управление на качеството се въвеждат нови процедури по оценяване и самооценяване. В Закона е записано, че самооценяването „е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището.“ [2, 100] Оценяването ще се извършва чрез самооценяване и инспектиране, като второто ще се осъществява от Националния инспекторат по образованието. На всеки пет години ще се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и всяко училище. [2, 101] Критериите за самооценка са описани в съответния стандарт.

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление 6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи  чл2 ал.2 от ЗПУО

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни)

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( темпове, етапи)

Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

V, Цели

Стратегически  цели ( дългосрочни)

Оперативни цели (краткосрочни в годишния план за дейността)

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните

 • Релевантност (целите трябва да стимулират институцията да изпълнява своята мисия);
 • Реалистичност на подхода (целите трябва да бъдат реалистични, като се отчитат външните и вътрешните фактори);
 • Мотивираност (целите трябва да стимулират дейностите в рамките на съответната област на политиката);
 • Прозрачност/разбираемост (целите трябва да бъдат определени просто и ясно);
 • Ангажираност/задължителност (целите трябва да предопределят задълженията);
 • Хармонизираност (целите в областта на политиката и звената вътре в институцията трябва да бъдат в тясна взаимна връзка).

VI. Дейности за постигане на целите ( план за действие);

В стратегията за развитие се посочва начинът, по който ще бъдат постигнати целите на развитието. Поради това е необходимо да се определят дейностите, свързани с постигането на всяка отделна цел. За да бъде възможно наблюдението върху изпълнението на дейностите, е необходимо да се определят измерители на изпълнението (индикатори), чрез които да се проследява напредъка за определен период от време в хода на изпълнението на задачите.

Необходимо е в стратегията да бъдат описани очакваните резултати от изпълнението на предвидените дейности. Резултатите показват промяната в състоянието на засегнатите от политиката преди и след нейното изпълнение, както и последствията от тази промяна спрямо обществото като цяло.

VII. Очаквани резултати

Очакваните резултати могат да бъдат изразени чрез количествено и/или качествено измерими стойностни показатели /индикатори/ като например:

а)         в количествени мерни единици;

б)         във финансови средства;

в)         в качествени измерители — придобити знания, придобити умения, достъп до услуги, ограничаване на негативни

явления и др.;

г)         в постигнато задоволство сред определени групи от обществото.

Очакваните резултати се представят граматически в страдателен залог.

Стратегическа

цел

Оперативна

цел

Дейности

Бюджет

Срок за реализация (месец и година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущ

Целеви

Водеща

Партньор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Финасниране на дейностите

Бюджетната програма се разработва след като е формулирана мисията на институцията и след като са дефинирани стратегическите цели за областите на политиките. Бюджетната програма се разработва за периодa на стратегията. Основно бюджетната програма включва:

 • Цели на бюджетната програма; За да се оцени изпълнението на целите на бюджетната програма, се използват индикатори за изпълнение на целите.
 • Дейности (проекти)( видове финансиране;
 • Ползите/ефекти и показатели за изпълнението на целите и дейностите;
 • Финансови ресурси.
 • Изходните индикатори биват следните видове:
 • Количествени (абсолютни и относителни) индикатори, които показват колко е било постигнато (обхват на услуги или стоки; разработени материали, политики, процедури; и/или новосъздадени работни процедури);
 • Качествени индикатори, които показват как са били предоставени услугите — тяхната прецизност, удовлетвореността на ученици, родители, общество, спазване на стандартите за въпросните услуги и т.н.;
 • Ефективност на направените разходи, която характеризира съотношението между постигнатите резултати и използваните ресурси.

IX. Oчаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности;

X. Индикатори за оценка на стратегически документи

Системи за отчитане и наблюдение:

 • спазва ли се  напредъкът в хода на изпълнението на стратегиите и програмите;
 • спомага ли се за по-добра осведоменост на заинтересованите страни;
 • използват ли се ресурсите за получаването на резултатите;
 • създадена ли е  база за отчетност ( проследяване на документация);
 • осигурени ли са основни данни, необходими за по-често извършване на оценка на процесите.

Системата за наблюдение трябва да бъде разработена така, че да отговаря на нуждите на основните заинтересовани страни по един ефективен и навременен начин. Много често отделните заинтересовани страни, например обществото, Народното събрание, медиите имат нужда от различен вид информация по различно време. Това може да наложи прилагането на различни подходи за информиране на обществото, като напр.: провеждане на редовни срещи, съобщения за медиите, официални писмени доклади.

Когато се разработва системата за отчитане, е необходимо да се уточни кой ще използва информацията от наблюдението и за какви цели.

Начинът на осъществяване на наблюдението, а следователно и честотата на отчитането, зависят от степента на важност и от рисковете, свързани с неизпълнението на стратегията и програмите. При високо рисковите и проблематичните области може да се наложи по-често и по-интензивно наблюдение, а понякога — дори и независимо наблюдение, за да се прецени дали предвидените дейности водят до напредък в посока към желаните резултати. Областите с по-малко проблеми могат да бъдат подлагани на наблюдение през по-дълги интервали от време, и с използване на по-малко ресурси. Освен това, честотата на наблюдение и отчитане зависи и от целта — дали целта е да се гарантира, че нещата се развиват в правилната посока (наблюдение на целите) или да се гарантира, че предвидените услуги са предоставени на клиентите (цел: отчитане).

В изпълнение на тази задача трябва да се наблюдава:

 • Дали учителите са работили за постигане на стратегическите цели, които са им възложени от директора на учитлщето/ДГ.
 • Препоръчва се при годишното докладване на изпълнението на стратегически документи да се ползват за сравнителни данни от предходните години, за да се даде перспектива на изпълнението.
 • На всеки 3 месеца (или колкото решите да заложите в стратегията, като издадете заповед за това) се правят междинни доклади за изпълнение на стратегическите и оперативни цели. В края на учебната година се обработва получената при наблюдението информация в нейната цялост, така че да може да се отговори на въпроси от вида: Колко добре се справяме? Добре ли вършим нещата? Какво значение има това, което правим? и др.

В този момент започва процесът на оценка. Докато наблюдението е един рутинен процес, то оценката е дълбочинно изследване.

XI. Приложения. (тях можете да ги макетирате и да ги раработите допълнително)

1. План за Управление на процесите

    Механизъм за взаимодействие между участниците в процеса на училищно и предучилищно образование на основание чл. 2 ал.2 ( как всички звена от процеса ще взаимодействат помежду си )

2. План за управление на ресурси

 • за концентриране на дейността е насочена към съсредоточаване върху дейностите и полезността на дадено мероприятие.
 • за разширяване на пазара е свързана с развитие на училището в съществуващата среда и увеличаване на броя ученици.
 • за развитие на продукта е насочена към модифициране на утвърдени резултати ( примерно сграден фонд, кабинети, резултати от олимпиади) или създаване на нова паралека в нов профилиран образователен раздел за реализиране на учиниците на нови пазари.
 • за хоризонтална интеграция е насочена към разгръщане на училището чрез привличане на ученици по определен критерий( роми, музиканти, футболисти).
 • за вертикална интеграция цели затваряне на цикъла чрез организиране на общности за разработване на методи , стратегии и създаване на мрежа от последователи.
 • за изграждане на смесени групи е насочена към обединяване на усилията за постигане на общи цели чрез съвместна дейност.
 • за концентрирана диверсификация позволява да се постигне растеж чрез привличане на експертни кадри и популярни личности.
 • за обрат - свързана с извършването на подходящи промени с оглед подобряване на финансовите резултати.
 • за саниране е насочена към ограничаване на отделни дейности с оглед бъдещото оздравяване на училището.
 • за ликвидиране е свързана с провеждането на бърза ликвидация, за да се избегне фалита на училището.

3. План за Управление на риска

4. План за Управление на кризите

5. План за Управление на промяната

6. План за Иновационни политики и управление на процесите:

План за иновации е свързана с разработването и внедряването на принципно нова методология или техника за развитие на учениците и училището, с оглед получаването на високи резултати.

6.1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ХОРА

Цел
Целият персонал, включително администратори, учители и помощен персонал да  работят заедно в екип и да се подкрепят взаимно.
Техника за успех

Идентифицирайте уникалността на всеки един от учителите и създайте база от качества и идеи. Осигурете среда за прилагане на положителните идеи. Създайте среда за взаимопомощ и подкрепа на база набора от различности на екипът

Отделете време подпомагане на учителите

6.2. СТРАТЕГИЯ, ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗБИРАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ

Цел
Родители, ученици и местна общност, да разберат и оценят колко упорита работа всеки един учител.
 

Техника за успех

Наградете и признайте своите учители публично, като организирате регулярно (поне 1 път месечно) събития или публични изяви.

Насърчавайте учителите да преподават извън общоприетите техники  и да подхождат творчески в класните си стаи.

6.3. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОЗИТИВНО УЧИЛИЩНО ОБЩЕСТВО

Цел
Изграждане на положителна среда, положително училищно обществото, което да признава културните различия, като отнася справедливост към всеки един човек, казус или проблем.
Техника за успех

Приложете културно фокусирани материали в центъра на учебния процес.

Осигурете среда за надграждане на компетенции на учителите, с които да могат покрият нуждите на различните ученици (включително компетенции за управление на конфликти).

6.4. СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНЕ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Цел
Осигуряване на достатъчно и необходимо време за изучаване на учебният материал и покриване на нормативните изисквания.
Техника за успех

Минимизирайте прекъсванията в учебния процес. Премахнете разсейващите звена, осигурете контролирана учебна среда и гарантирайте посещаемост. 5 проблемни ученика, предизвикват отлив на 100 други деца и създават лош имидж на училището.

Осигурете екипна подкрепа и осигурете съгласуваност по отношение на преподаването.

6.5. СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ

Цел
Изграждане на дух на сътрудничество в екипът, като учителите имат регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи и успехи.
Техника за успех

Зачитайте празниците на всеки един от персонала - учители, администрация, помощен персонал, като целта е всеки един да се чувства обичан, уважен, зачетен и оценен. Създайте седмични или месечни инициативи само за персонала, които целят сплотяване на колектива.

Оценката на всеки един, за постигнати резултати, бива представена пред всички, като не забравяйте да подчертаете ролята на екипът за този успех. Поддържайте отборния дух.

6.6. СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

Цел
На учителите се дава възможност да споделят успехите на своите ученици
Техника за успех

Изградете комуникационна политика, която създава връзка с обществеността. Така учителите ще могат да споделят успехите на своите ученици, предстоящите събития и идеи.

Създайте регулярни срещи на учителският колектив с местни и национални медии.

6.7. СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕСУРСИ И МАТЕРИАЛИ

Цел
Да се осигури спокойна и обезпечена работна среда.
Техника за успех

Създайте процедура за осигуряване на работни и помощни материали според нуждите и идеите на учителите, с цел да се приложат нови или различни техники на преподаване.

Създайте и осигурете процедура за решаване на проблемите и подаване на заявки за необходимите ресурси по дисциплини.

6.8. СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО КАТО ПРОЦЕС И ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Цел
Да се подсигури свобода при избора на техника или метод за преподаване. Не трябва да забравяйте, че всеки учител е уникален и има различни стилове на преподаване, които могат да бъдат ефективни в рамките на класната стая.
Техника за успех

Осигурете положителна подкрепа за различните стилове на преподаване и гарантирайте свобода на избор. Осигурете надграждаща квалификация според нуждите на всеки един от персонала. Това ще гарантира разнообразие и прилагане на различни стилове от педагогиката. Осигурете литература за учителите, която да обезпечава и предлага нови стратегии на преподаване.

Дайте възможност на учениците да се прилагат наученото извън училищната среда, в класната стая. Осигурете им възможности за набавяне на нови знания чрез екскурзии ,  гост-лектори  и други.

6.9. СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИТЕЛСКИЯТ РАСТЕЖ

Цел
Подсигуряване на среда за развитие и професионално израстване на всеки един от персонала, която ще им помогне да израснат като индивиди и като учители.
Техника за успех

 Осигурете среда за развитие според силните страни на всеки един учител. Осигурете иновативна литература.

Изградете скала за неофициални оценки при постигане на успех или предложение за подобрение.

6.10. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ

Цел
Да се позволи на общността (както вътре, така и извън нея), да взема активно участие в дейността на училището.
Техника за успех

Изградете визията и мисия на училището.

Включете всички учители, членове на общността, членове на настоятелството, ученици в инициативи, дейности подпомагащи учебната среда, възпитателният процес и училищната култура.

6.11. СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Цел
Да се създаде режим на регламентирана почивка на учителите и осъзнаване от страна на ученици и родители, че учителите и служителите имат личен живот. Да се създаде режим на комуникация и среда за събиране на обратни връзки.
Техника за успех

Бъдете гъвкави и осигурете среда за комуникация с "проблемни" звена, като ясно се разпределят задължения и отговорности.

Имайте политика на отворени врати и създайте информационен отдел с изградените към него ресурси.

Как може успешно да се реализира училищната стратегия?

Поставете си междинни цели и следете напредъка.

Изпълнението на стратегията предполага всеобхватен и систематичен подход. Търсете връзката между реализираните проекти и следете доколко те допринасят за постигане на поставените цели.

 • Идентифицирайте своя тактика за достигане на поставените цели.
 • Излезте от рутината, не се страхувайте да мислите различно и да действайте различно.
 • Без пряко въвличане на всички работещи в училището, стратегията  не може да бъде реализирана успешно. Мотивирайте и използвайте пълноценно потенциала им.
 • Осигурете адекватни ресурси - човешки, финансови, технически.
 • Следете за изпълнението на задачите и търсете отговорност.
 • Анализирайте резултатите и не се страхувайте да предприемате промени.
 • Изградете адекватна културна управленска среда.
 • Изградете адекватна комуникационна политика

Ще бъда на разположение за въпроси. Желая успех!
 
Поздрави,

инж. Калина Христова

Тел: 0899 885 167
e-mail: hristova@eucenter.net

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече