За нас

"Институт по качество в образованието" е научно- изследователско звено към Фондация "Качество в образованието" и  Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура"  . Фондация "Качество в образованието" е най - новото звено включено екипът на "Институт по качество в образованието", като то работи изцяло за изграждане на системи по управление на качеството за образователна среда. Институтът е създаден с цел подобряване работата в образователни институции, проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Обучения и квалификационни курсове

Към института се провеждат обучения, тренинги, квалификации и преквалификации на педагогически кадри, които имат за цел да адаптират педагозите към иновативните подходи в сферата на образованието. Използват се съвременни интерактивни методи на преподаване, по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално, според изискванията и нуждите на съответния педагогически колектив, проектен екип или организция. Обучителният екип е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения. Екипът разполага с експерт Европейски проекти, експерти и одитори с над 15 годишен опит по: "Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010", експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо развитие и стратегически подходи при кризи" и "Изграждане на иновативни стратегически решения", треньори със специалност "Организационно развитие, Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство" (Лидерство чрез социална и емоционална интелигентност), психолизи, социолози, инженери и експерти в образованието.

Основна цел на обученията е да отчетете подобряване на микросредата в педагогическите колективи, по-добра екипна ефективност и по-високи резултати.Учителите осигуряват 85% от резултатите в образованието. Именно затова е изключително важно да се инвестира в постоянно повишаване на тяхната квалификация.
 
            За да можете да работите успешно, да развивате своето училище, препоръчваме, като първи етап, да бъдат проведени обучения свързани с работа в екип. В предвид препоръчителното развитие на колектива и за да можете да работите успешно, препоръчваме, като последващ етап, да бъдат проведени обучения свързани с техники за комуникация и мотивация, управление на конфликти и имидж на училището.
            След промяна на Закона за предучилищното и училищно образование се наложиха нови промени и изисквания по стратегическата рамка на училището, както и актуализация на портфолиото на учебното заведение, директори, учители и възпитатели. В тази връзка препоръчваме обучение "Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията".
            Най - новото в педагогическите тренинги са темите свързани с развитие на социалната и емоционална интелигентност. Този нов раздел от учителската психология, разгръща възможностите за работа на учителите, по отношение на мотивацията, изграждане на умения в учениците, социализация на изолирани групи, работа с агресивни звена и изграждане на доверие сред ученици, родители и местна общност. 
            Мултикултурния диалог и работа в мултикултурана среда, също е тема, която заслужава Вашето внимание.
            Темите на "Институт по качество в образованието" към Фондация "Качество в образованието" и  Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", са групирани по раздели и подготвени в съответствие с най - съвременните  изисквания и техники за преподаване.

Проучвания и анализи.

В настоящия момент към Института по качество в образованието се провеждат следните проучвания и анализи:

  • Влияние на средата за повишаване знанията и уменията в деца и възрастни.
  • Причини за проявление на негативни емоционални влияния
  • Повлияване на бариерни нагласи при деца и младежи в риск, чрез емоционални въздействия.

Научни разработки

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.