ЗАЯВКА ПАКЕТИ

Системата за управление по качество (СУК) не може да се разглежда като поредица от документи, които се пишат сега и в последствие, спират да се управляват. Това е гъвкав набор от наръчници, процедури и оперативни документи, описващи взаимодействието в и извън институцията. По зададените стратегически параметри, динамиката на средата, управлението на рисковите фактори и приложените инструменти за оценка на качеството в образователния процес, изготвяме поредица от документални препратки, които се поддържат от целия педагогически колектив. Именно затова е препоръчително, всеки един педагог да бъде запознат с изискванията по системата, да има придобити умения по изискванията и да може да коригира процеса при необходимост. 

Заявка за обучения

Заявка за обучения може да изтеглите от тук.

Заявка за изготвяне на регламент за защита на личните данни

Заявка за изготвяне на регламент за защита на личните данни може да изтеглите от тук.

Заявка за изготвяне на комуникационна политика

Заявка за изготвяне на комуникационна политика може да изтеглите от тук.

ЗАЯВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата.

Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Основен пакет Пакети за образователни институции
Основен Основен + допълнителен Разширен Пълен
  Наръчник по управление на качеството
Наръчник по управление на качеството
Наръчник за самооценка
Наръчник за самооценка
  Процедури към Наръчник по управление с приложени оперативни документи
Процедури към Наръчник по управление с приложени оперативни документи
  Насоки за прилагане на система по качеството в образователна институция
Насоки за прилагане на система по качеството в образователна институция
  Стратегическа рамка за качествен образователен процес
Стратегическа рамка за качествен образователен процес
  Оперативни документи към стратегическа рамка - матрици
Оперативни документи към стратегическа рамка - матрици С допълнително споразумение
  Цели по качество + Оперативни документи по области и критерии
Цели по качество + Оперативни документи по области и критерии
  Бланки и матрични документи към Наръчник по управление
Бланки и матрични документи към Наръчник по управление
  Бланки и матрични документи към Наръчник за самооценка
Бланки и матрични документи към Наръчник за самооценка
  Документи комисия по качество
Документи комисия по качество
  Матрични документи самооценка + годишни отчети + отчети по контролни точки + протоколи + аналитични чек листи и карти
Матрични документи самооценка + годишни отчети + отчети по контролни точки + протоколи + аналитични чек листи и карти
  Пакет портфолио учител с приложени матрични документи и карти за самооценка
Пакет портфолио учител с приложени матрични документи и карти за самооценка
  Пакет портфолио обучаем с приложени матрични документи +работна карта риск
Пакет портфолио обучаем с приложени матрични документи +работна карта риск
  Регламент за сигурност на данни
Регламент за сигурност на данни
  Комуникационна политика
Комуникационна политика