Портфолио на учител - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Защото голяма част от Колегите имат неясноти по вида и начина на представяне в "Портфолиото на учител", предлагаме нашето виждане как би било добре да изглежда то. В материала по- долу са включени и разяснения по всяка една от секциите. 

ПОРТФОЛИО на УЧИТЕЛ
/Приложение към атестационна карта/

1. Общи сведения

Фамилия
Имe
Гражданство   
Дата на раждане
Образование
Диплома №,
Дата на завършване,
Специалност
Квалификация....
Сертификати
Придобити умения......... 
Общ трудов стаж
Педагогически стаж от .......
Педагогически стаж в текущото учебно заведение

2. Повишаване на квалификацията, награди и грамоти
Квалификации   

Име придобита квалификация
От година
Къде:
Времетраене на квалификацията:

Награди:
Сертификации :
Други постижения :

Публикации
Участия в конференции:
Изнасяне на доклади:

3. Сведения за атестацията
Година на атестиране
Квалификационна категория
Брой прикачени документи
Форма на преставяне
1. Общи сведения
2. Квалификации
3. Атестационно резюме
4.....опис /съдържание

4. Резултати от педагогическата дейност
 

Резултати от изпити на ученици
Входно - изходни нива
 
 Година : Входно: 4.50 -  Изходно 5:20
Резултати на ученици от състезания, олимпиади: Име състезание :брой участници: брой/вид достижения/година
Награди/медали на ученици: Години/Име/Медал
Сравнителен анализ на дейността на учителя за предходните 1-2-3-4 години на база резултати външно оценяване Самоанализ с причинно следствени връзки. Тук можете да обесните защо е нисък резултата като подкрепите твърдения с доказателствен материал
Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, реализация по дисциплина  

 
 
5. Научно - методическа дейност
 
 

Използване на методики
 
..../по критериите
Образователна програма и учебно –методическа литература, с които работи учителя;

 

...съобразено с ДОС, програмната система или училищния учебен план, учебната програма по съответния учебен предмет, стратегията за развитие на образователната институция, възрастта, индивидуалните потребности, способности и интереси на децата/учениците
Използвани образователни технологии  
Инструментариум за формиране на  комуникативни и комуникационни умения, критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за подобряване на  резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на установени пропуски. Описват се инструментите и предвидените дейности. Могат да се заложат и усвояването на други по тип умения в учениците
Иновативни ИКТ в образователния процес  
Технология на обучение на деца със СОП/ работа в методическото обединение/ техника за работа с уязвими групи и рискови звена  
Оценяване на образователните резултати/Скали за оценка /по ДОС Описание на приложимост
Т1.1, 1.2 Описва се научно методическата дейност по всяка една от точките в атестационната карта /където има такава/
Т1.3 от атестационната карта и т.н.
 
 

 
 6. Използване на образователни техники

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "а"/

 

Стандарти / изисквания
 
Данни по изисквания за програми
Иновативни техники Приложение/ използване
Компютърни тенологии Начини на внедряване
Други методи Неформални

 
7.Използване на програми и учебници

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "в"/

Период: 2016 - 2020 г.

Тема Програма/описание на използвани методи Учебник/материал
     

 
8.Оценка и резултати

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "г"/

Период: 2016 - 2020 г.

Тема /Раздел Описание на индикаторите за оценка Описание на форми за проверка и оценка
   Точка 1  Точка 2

 
 
9. Използване на ИКТ (информационни компютърни технологии) в образователния процес /може и в табличен вид/
В методическите разработки са приложени презентации за_______________
От тях собствена разработка на учениците са______________
Тестове___________
Електронни учебници и пособия____________
Проведени уроци с използвани ИКТ ___________
Списък с използваните интернет ресурси:___________
 
10. Обобщение на опита
Пeриод Примерно 2012 - 2016 /4 годишен, периода стартира от последната атестация/

Опит Обхват / брой участници Тема Резултат
Открити уроци      
Изнесени уроци      
Разработки и авторски програми      
Участия в проекти      
Публикации (включително в Интернет )      
Творчески представяния      
 Реферати, статии, доклади, и др....    
 
 

 
 
11. Извънкласна дейност (по предмета)

Списък творчески работилници, реферати, изследователски клубове, проектни групи участие в педагогически конкурси проекти и др. (подробно)
 
 
Данни за победители в олимпиади (подробно)
 
 
Сценарии за тържества, приложения със снимкови материали (опис по папки и места за откриване-линкове)  
Други документи доказващи дейности по предмет  

 
12. Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "б"/

 

Анализ на успеваемостта, ниво на достигнати знания
 
 
Информация за дейности на класа /групата/ в училищни и извънучилищни мероприятия
 
 
Скали за оценка; начини за поощряване и мотивация  
Сведения за работа с родителите  
Други документи доказващи дейности с класа  

 
13. Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена
 

Съвместни инициативи с колеги от текущото училище
 
Име инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, резултати
Съвместни инициативи с колеги от други училища
 
Име инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, резултати
Съвместни инициативи с неформалния сектор
 
 
Съвместни инициативи с училищно настоятелство
 
 
Други дейности  

 
14. Материална база и учебно –технически средства

 • В този раздел се намира копие от описа на кабинета на учителя:
 • Списък на справочна и методическа литература
 • Списък на нагледните средства
 • Наличие на технически средства за обучение/ телевизор, DVD-плеър, мултимедиен проектор, интерактивна дъска/
  наличие на компютър и компютърни средства за обучение/ програми,виртуални експерименти, контрол на знанията, мултимедийни електронни учебници и т.н./
 • Аудио и видео техника, дидактически материали,
 • Сборници измерители на качеството на обучение на учениците;
  други документи по желание на учителя
   

15. Философия на преподаване:
/според длъжностната характеристика - разгледайте новите длъжностни характеристики/
Според Вашите виждания, какво прави един добър учител? Как формирате мнението си? Какви учебни, помощни материали и литература Ви вдъхновяват?;
- Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето?

 •  Как убеждавате Вашите ученици и какво искате да постигнете?
 •  Как се чувствате, какво мислите за ролята си на наставник?
 •  Какъв тип похвати използвате при обученията си?
 • Тези похвати променят ли се в различните класове и теми?
 •  Има ли връзка между Вашата философия на преподаване с работата Ви с учениците?
 •  Можете ли да дадете примери от опита си подкрепящи вашите теории за обучението?
 • Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като мисия?;
 •  Можете ли да дадете примери за методологии ( семинари , дебати, тв. Програми и др.), които са допринесли за изграждането на Вашата философия на преподаване?

16. Ефективност
Обратна връзка + описателна част +доказателствен материал

/Раздел от атестац. карта IV. Други професионални изисквания. Личностни качества/
Раздел съдържащ ДОКАЗАТЕЛСТВА за ЕФЕКТИВНОСТТА на работа Ви.
 

 •  Какви методи за оценка на ефективност използвате (тестове, форми за разбираемост, оценки, форми за общо представене на учениците и др.);
 •  Доказателства, че материала е усвоен от всички, а не само от талантливите;
 • Чувствителен ли сте към различните им потребности, силни страни и способности?
 •  Какви инструменти използвате за оценка на учениците си? Кой е по - подходящ за различните групи или рискови звена ученици
 •  Имате ли форма за обратна връзка? -обратна връзка от РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 •  Образци на тестове, ученически разработки, есета, отчети и др.
 • Как подпомагате дейността на младши учителите
 • Как се справяте като ментор
 • В този раздел се изнасят резултатите от проучване, което ВИЕ сте направили сред учениците.
 • Как работите с уязвими и рискови групи

 
17. Бъдещи планове - описателна част
 
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите. 

 •  Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект;
 •  Идеите Ви за кариерно развитие;
 •  Планове за личностно развитие ( нови компетенции и квалификации) и др.

18. Самооценка
                        По атестационната карта - тук препоръката е да се самооцените с максимален брой точки
 
19. Резюме /Архив
                        В този раздел се прави резюме от постижения, придобита квалификация и достигнати ефективни резултати за минали атестационни периоди
 
Забележка:
 
Уважаеми Колеги,
 

Като експерт по Управление на качеството и Управление на риска, Ви препоръчвам да бъдете кратки и ясни, с прецизно подбран доказателствен материал .Опитайте се да бъдете максимално конкретни и информацията в разделите, да е прилежно подготвена. Не се впускайте в обеснителен режим, действайте на принципа факти - доказателствен материал - резултати - обобщение - самооценка. Нека бъде кратко и ясно. Никой не обича да чете много информация. Проверяващите ще трябва да разглеждат купища документи. Лично за мен, все още стои въпросът колко ще бъдат компетентни тези проверяващи. Затова не бъдете "шарени и оцветени". Бъдете стилни в дизайна, извадете на повърхността постиженията си, резултатите и се похвалете. Не бъдете скромни. Тази информация (портфолиото) ще трябва да бъде достъпна и в интернет пространството.

Как и къде да публикуваме нашето портфолио?
Можете да си направите блог, може да направите секция в училищния сайт ( което препоръчвам) или можете да използвате външни сайтове, които предоставят място за подобна информация. Учителите изграждащи имидж, обикновено използват външни сайтове, като вписват, публикуват и надграждат портфолио на база специализирани платформи. В сайта на Институт по качество в образованието ще направим такъв раздел,- "Учители, които препоръчваме", като ще можете да попълвате своя профил директно, онлайн и да надграждате в реално време своето портфолио. За целта трябва да дадете заявка на e-mail: info@eucenter.net и ще получите user и pass. Притежателите на такъв профил, ще имат възможност допълнително да публиуват  научни разработки, трудове и други методически  материали. Това атвоматично ще надгради профила на педагога и създаде доказателствена тежест.
Ще бъда на разположение за въпроси. Желая успех!
 
Поздрави,

инж. Калина Христова

Тел: 0899 885 167
e-mail: hristova@eucenter.net
 
 Повече за това как да напишете своето портфолио, може да научите от нашето обучение  "Инструменти за оценка на постиженията" 
 

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече