Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 
Изисквания към стратегия за развитие,управление на риска, управление на промяната и управление на кризи;
Стратегическо планиране;
Стратегически документи;
Система за управление на качеството;
Приложимост на ISO в управлението на образователни институции; Концепциите за управление и приложимост;
Качествен анализ на среда в зависимост от тежести и зависимости;
Изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015;
Изготвяне на анализ (видове, специфика), оценка на среда, изграждане на процедури за разработване, утвърждаване и реализиране на програми, механизми за развитие на институцията.
Атестация в институционална среда.
Атестационни форми и модели за коригиращи действия.
Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.
Контрол на среда.
Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.
 
За кого е предназначено обучението
- Атестационна комисия към учебното заведение 
- Директори /мениджърски състав/ на детски градини, училища
- Центрове за подкрепа на личностното развитие,
 
 
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест