Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията

Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията

Портфолиото няма да бъде по стандарт, но ще е инструмент, който ще обобщава доказателствения материал в подкрепа на твърдения при атестацията.

Ако някой колега има въпроси, можем да помогнем. Има два месеца до влизането в сила и "официалното" обявяване на атестационните карти, които така умело се крият. Лошото в случая е, че това ще бъде инструмент за количествена оценка, а не за качествена, което предполага политически чистки, особено при атестация на директори. Учудващо е, че синдакатите не се намесиха, да защитят учителската гилдия. Затова можем да кажем, че е изключително важно да напишете портфолиото така, че да покрива изискванията на атестационната карта. Училищното портфолио е съвкупност от доказателствен материал с обобщени резултати + стратегия разписана, като в нея са заложени бъдещите индикатори за оценка. Тези индикатори е препоръчително да са предвидени така, че да са измерими в бъдеще. В стратегията се залага и процедурата за атестация + изискванията за надграждане на умения и професионално развитие на персонала. За съжаление оценката ще се формира: 25% - самооценка ( тук при проверка е препоръчително да си дадете максималния брой точки) и 75% от Комисия - която за сега е съставена от политически зависими кадри и хора с компетенции, които могат да бъдат поставени под въпрос.
Обучението "Инструменти за оценка на постиженията" разглежда:

  • Елементите на портфолиото, съобразено с новите изисквания за 2016 г..
  • Начини за описание на постижения, знания и умения.
  • Особеностите на портфолио за учители, възпитатели и директори, както и приложимостта му спрямо сървременните оценъчни матрици на образователната система (атестационни карти). 
  • Техники за събиране на обратни връзки.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, възпитатели и ръководители на проекти.